Czytelnia / Tłumaczenie literackie

W tekście docelowym występuje narrator zewnętrzny, mniej włączony i mniej wtajemniczony w opowiadaną historię niż narrator w tekście oryginalnym.

Ponadto w tłumaczeniu powieści istnieje znaczna odległość kulturowa między narratorem, czytelnikiem a światem literackim. W porządku składniowym nastąpiła zmiana z segmentacji chronologicznej na segmentację prezentacyjną, a tłumaczenie będące silnie wyobcowanym tekstem z mniejszą ilością dodatkowych informacji i bardziej skomplikowanym układem zdań jest mniej spójne niż tekst oryginalny.

4. Wnioski

Niniejszy artykuł opisuje wnioski ze szczegółowej analizy porównawczej słynnej noweli Eileen Chang „Jinsuo Ji" i jej angielskiego tłumaczenia „The Golden Congue". Skupiając się na relacjach między tekstem źródłowym i docelowym, w tekście opisano poprawiony model transemu Leuvena-Zwartsa i szczegółowo omówione są zmiany translacyjne zarówno w mikro-, jak i w makrostrukturze tekstu.

Podejście Eileen Chang do jej własnej powieści jest kontrolowane przez zasadę nakierowania na czytelnika.

Aby ułatwić czytelnikowi zrozumienie powieści, Chang używa w tłumaczeniu powszechnego, standardowego języka, zamieszcza dodatkowe informacje na temat charakterystycznych dla danej kultury słów, upraszcza bądź usuwa niektóre metafory obce dla angielskiego czytelnika, a także zmienia syntaktyczny układ powieści.

Wyjaśnia to tendencję do wprowadzania zmian upraszczających i objaśniających niektóre fragmenty tekstu.

Zamiarem tłumacza było więc stworzenie tekstu łatwego w odbiorze. Jednak z powodu biegłości językowej Chang oraz treści samej powieści, a co za tym idzie, skomplikowanej struktury zadań i ogólnemu obcemu zabarwieniu tłumaczenia, nie jest ono tekstem łatwym do zrozumienia.

Bibliografia

Bloor Thomas, Bloor Mariel, The Functional Analysis of English (wydanie drugie), Londyn: Arnold, 2004.

Blum-Kulka S., Shifts in Cohesion and Coherence in Trnaslation [w:] J.House i S. Blum-Kulka (red.), Interlingual and Intercultural Communication: Discourse and Cognition inTranslation and Second Language Acquisition Studies, Tübingen: Günter Narr, 1986, str. 17-35.

Chang E., The Golden Cangue [w:] C. T. Hsia (red.), Twentieth-Century Chinese Stories, Nowy Jork: Columbia University Press, 1971, str.138-191.

Gentzler Edwin, Contemporary Translation Theories (wydanie poprawione), Clevedon: Multilingual Matters, 2001.

Hermans Pál, Explicitation, Redundancy, Ellipsis and Translation [w:] Krisztina Károly i Ágota Fóris (red.), New Trends in Translation Studies, Budapeszt: Akadémiai Kiadó, 2005, str. 45-73.

Hsia C.T., A History of Modern Chinese Fiction, New Haven: Yale University Press, 1971.