Czytelnia / Tłumaczenie literackie

W kwestii odległości, z powodu znacznej liczby zmian związanych z elementami kulturowymi, można stwierdzić, że o ile narrator w języku źródłowym należy do tej samej kultury, co czytelnik i świat literacki, w tłumaczeniu między narratorem i czytelnikiem istnieje duża przepaść kulturowa.

Analizę zmian w porządku syntaktycznym można rozpocząć od segmentacji i spójności. W kwestii segmentacji zmiany syntaktyczno-semantyczne pokazały, że opisując następujące po sobie zdarzenia bądź zmiany, tłumacz zamienia niektóre czasowniki pełniące w języku źródłowym funkcję orzeczenia na przymiotniki bądź przysłówki.

Tendencja ta zmieniła jeden z aspektów oryginalnej segmentacji. W języku źródłowym ciąg opisanych zdarzeń tworzy segmentację chronologiczną, czyli naturalny porządek chronologiczny w narracji.

Zmiana kolejności poszczególnych części zdania w tłumaczeniu często tworzy inny typ segmentacji - segmentację psychologiczną, która obrazuje zasadę „pierwsze jest najważniejsze" (Leech i Short, 1981: 236).

Dlatego też w porządku syntaktycznym części tłumaczenia przechodzą zmianę z segmentacji chronologicznej na segmentację psychologiczną.

Wszystkie trzy podstawowe typy zmian mogą wywierać pewien wpływ na spójność tekstu. W kwestii zmian semantycznych, jako że specyfikacja jest bardziej powszechna niż generalizacja, a w tłumaczeniu pojawia się więcej wyrazów funkcyjnych, wydaje się, że tekst tłumaczenia powinien być bardziej spójny niż język źródłowy.

Niemniej jednak, z powodu zmian w aspekcie stylistycznym i syntaktycznym, wyrażenia w języku docelowym mają silnie obce zabarwienie, co sprawia, że czytelnik musi włożyć więcej wysiłku w zrozumienie tekstu, a angielskie zdania są zazwyczaj dłuższe i bardziej złożone niż zdania w języku źródłowym.

W znacznym stopniu osłabia to spójność tłumaczenia. W pełnym znanych czytelnikowi wyrażeń idiomatycznych i uporządkowanych układów zdań oryginale język tekstu nie jest utrudnieniem dla czytelnika.

Kontrast pomiędzy tekstem źródłowym i tłumaczeniem dowodzi, iż przekład jest znacznie mniej spójny niż oryginał.

3.3   Podsumowanie

Na podstawie analizy tłumaczenia powieści „Jinsu Ji" można stwierdzić, że na niższym poziomie językowym najbardziej widoczne są dodane objaśnienia i zmniejszenie wyrazistości.

Dość znaczne są również zmiany złożoności zdań. Spośród wielu elementów wpływających na zmiany stylistyczne, oprócz elementów retorycznych, styl, elementy kulturowe i rodzaj stosunku wyrażonego w tekście mają duży wpływ na finalny obraz przetłumaczonego tekstu.

Jeśli chodzi o zmiany w makrostrukturze, analiza pokazała, że w tłumaczeniu świat literacki ukazany jest bardziej dokładnie, a ogólny sposób rozumowania jest bardziej konkretny i mniej subiektywny.