Czytelnia / Tłumaczenie literackie

Jest to dość zaskakujące, jako że pierwsze wersy tekstu dostarczają makropropozycję, wyrażoną w tytule, a w przypadku przekładów, pierwszy czasownik w stronie czynnej („wzywam”) u Nyergesa i Makkaiego powinien być bardziej agresywny.

Ramy słowa klucza (Główne Ramy2), skupiające się wokół drogi obranej ku wieczności, ukazują takie samo odczytanie wierszy. Ramy zdań (Drugorzędne Ramy1) są następujące: Wersy 1-2: przekład Szirtesa jest bliższy oryginałowi. Wersy 3-4: tekst Nyergesa i Makkaiego skupia się na opatrzności, podczas gdy Szirtesa na śmierci.

Wersy 5-6: takie same, jak w dwóch poprzednich wersach. Wersy 7-8: przekład Szirtesa ukazuje tylko śmierć, podczas gdy wersja Nyergesa i Makkaiego zawiera również element optymistyczny. Wersy 9-10: takie same, jak w dwóch poprzednich wersach. Wersy 11-12: sposoby odczytania tekstów są podobne, aczkolwiek więcej optymizmu występuje w przekładzie Szirtesa.

Wersy 13-14: tekst Szirtesa jest całkowicie optymistyczny, a wersja Nyergesa i Makkaiego ma zabarwienie negatywne. Wersy 15-16: bardzo do siebie podobne. Ramy elementów leksykalnych (Drugorzędne Ramy2) potwierdzają powyższe wyniki; dwa angielskie teksty na przemian są interpretowane tak samo lub odmiennie w stosunku do oryginału. Na podstawie głównych ram i drugorzędnych ram interpretacyjnych, wywołanych lekturą tekstów, można wywnioskować, iż obydwa przekłady czytane są w taki sam sposób, co oryginał.

Bibliografia

Brooks, C. (1947) The Well-Wrought Urn. New York: Harcourt & Brace
Ciardi, J. (1961) Translation: The Art of Failure. Saturday Review, October 7, 17-19.
Cowie, A. P. (ed.) Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford: OUP
Gadamer, H. G. (1984) Igazság és módszer. (transl. ) Budapest: Gondolat
Gadamer, H. G. (1990) Hermeneutika. IN: Filozófiai hermeneutika. (transl. ) Budapest: Filozófiai Figyelõ kiskönyvtára
Gadamer, H. G. (1995) Filozófia és irodalom. (transl. Poprády, J.) IN: Az esztétika vége – vagy se vége, se hossza? (ed.) Bacsó B. Ikon / ELTE Esztétikai Tszk 41-63.
Gentzler, E. (1993) Contemporary Translation Theories. London: Routledge
Holland, N. (1976) Literary Interpretation and Three phases of Psychoanalysis. Critical Inquiry 3, 221-233.
Holman, M. & Boase-Beier, J. (1999) Writing, Rewriting and Translation. IN: Practices of Literary Translation. St. Jerome 1-19.
Jakobson, R. (1959) On Linguistic Aspects of Translation. IN: On Translation. R. Brower (ed.) NY: OUP 232-239.
Kenner, H. (1971) The Pound Era. Los Angeles: University of California Press
Landers, C. E. (2001) Literary Translation. Sydney: Multilingual Matters Ltd
López, A. M. R. (2002) Applying Frame Semantics to Translation: A Practical Example. Meta, XLVII, 3, 311-350.
LYONS, J. (1977) Semantics. Vol. 1. Cambridge: CUP
MacLachlan, G. & Reid, I. (1994) Framing and Interpretation. Melbourne: Melbourne UP
Pound, E. (1911-12) I Gather the Limbs of Osiris. The New Age 10