Czytelnia / Teoria tłumaczenia

Słowo kończyć sugeruje ostatnią fazę czynności, podczas gdy zakończyć – osiągnięcie czegoś. Może oznaczać zakończenie poprzedniego formalnego spotkania. Ponieważ synonimia kompletna nie występuje w środowiskach jednojęzycznych, a tym bardziej miedzy językami, należy podkreślić rolę synonimii częściowej. Tego rodzaju dychotomia miedzy synonimią kompletną a częściową utrudniła wyjaśnienie pojęcia ekwiwalencji w tłumaczeniach, jak również określenie, czy tłumaczenie jest rodzajem synonimii.

Biorąc pod uwagę powyższą dyskusję, jestem przekonany o istnieniu wyraźnych niejasności dotyczących pojęcia synonimii. Dla niektórych synonimia istnieje, gdy słowa mają kilka cech zbieżnych (Nida 1969: 73). Inni są zdania, że taki rodzaj synonimii nazywany jest częściowym (Edmonds and Hirst 2002:107). W celu jasnego i pełnego zrozumienia synonimii, należy ją sklasyfikować w następujący sposób:

Rysunek (1)
Klasyfikacja synonimii

Powyższy diagram wskazuje, że aby dwa słowa były synonimiczne, muszą być identyczne i posiadać takie same elementy podstawowe, tak by można ich było używać wymiennie w każdym kontekście, nie powodując żadnych zmian w znaczeniu. Ponad wszelką wątpliwość, tego rodzaju synonimia nie występuje między dwoma wersjami tekstu w tym samym języku lub w tekście źródłowym, a tym bardziej w tekstach wielojęzycznych.