Czytelnia / Teoria tłumaczenia

Jednocześnie Hjorland (2007) jest przekonany, że synonimia to rodzaj semantycznej relacji. Oznacza to, że słowa i zwroty są synonimiczne tylko wtedy, gdy mają to samo znaczenie. Jednak w niektórych przypadkach słowa lub zwroty mogą cechować się minimalną różnicą w znaczeniu i z tego względu wywoływać różne skojarzenia.

Dla przykładu, w internetowej bazie danych (2006) można znaleźć różne znaczenia słowa „komputer” (według Edmonds i Hirst 2002:107). Pierwsze brzmi „maszyna do wykonywania automatycznych wyliczeń”. Oto lista różnych znaczeń słowa komputer:

Komputer 

Maszyna licząca

Urządzenie komputerowe

Procesor wprowadzający dane

Komputer elektroniczny

System przetwarzający informacje

Natomiast z niekontekstowego punktu widzenia, Merriam-Webste, Nowy Słownik Synonimów (1984: 24) podaje następującą ścisłą definicję synonimii:

Synonim według tego słownika oznacza jedno, dwa lub więcej słów w języku angielskim, które mają to samo albo bardzo podobne podstawowe znaczenie. Z tego względu synonimy to słowa, które można zdefiniować całkowicie lub prawie całkowicie w ten sam sposób. Zazwyczaj odróżnia się je od siebie dzięki dodanej implikacji lub konotacji, lub mogą być odmienne w swoim idiomatycznym użyciu.

Powyższa definicja jest dosyć luźna, ponieważ nie uwzględnia rozróżnienia między synonimią pełną i całkowitą, jak i pokrewną oraz częściową. Synonimia została zdefiniowana jako pełna lub częściowa, przy czym nie uwzględniono subtelnej różnicy miedzy jednym a drugim słowem. Ta niedokładna definicja lub też sposób, w jaki niektórzy postrzegają synonimię może być zawiły dla tłumaczy, a szczególnie dla tych, którzy sądzą, iż przekład to rodzaj synonimii.

3.    Rodzaje synonimii

Ponieważ wielu językoznawców wierzy, że prawdziwa i kompletna synonimia nie istnieje w żadnym języku (Quine 1951; Cruse 1986:270), próbowano sklasyfikować ją według typów. Według Quine (1951), istnieją dwa rodzaje: synonimia kompletna i synonimia częściowa.

Synonimia kompletna oznacza słowa o identycznych elementach znaczeniowych. Dokładniej, słowa są synonimami pełnymi wtedy i tylko wtedy, gdy posiadają takie same składniki. Według Quine, tego rodzaju synonimia nie istnieje, ponieważ nie można jej sprecyzować, a znaczenia słów w środowiskach jedno- i wielojęzycznych podlegają ciągłej zmianie.

Dlatego też słowa mogą mieć większość elementów takich samych, ale nie wszystkie. Natomiast synonimia częściowa występuje, gdy słowa posiadają większość takich samych niezbędnych składników i elementów. Na przykład, kończyć i zakończyć mają większą część cech wspólnych, ale nadal różnią się w pewnym sensie.