Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Tabela 6. przedstawia inny odsetek czterech stylów TE niż Tabela 5. Tekst typu operacyjnego (strona internetowa ASUS) wykazuje największy odsetek silnej ekwiwalencji TE i bardzo słabej ekwiwalencji TE. Ponadto w Tabeli 6. tekst informacyjny („Podręcznik użytkowania filtru powietrza”) ma niższy procent silnej ekwiwalencji TE niż tekst informacyjny („Instrukcja użytkowania Feria 3D”) w Tabeli 5. Nowy fragment zaczerpnięty z tej samej powieści pokazuje niższy odsetek silnej ekwiwalencji niż fragment w Tabeli 5. Jednakże ma większy odsetek słabej ekwiwalencji TE. To zjawisko jasno dowiodło, że rozłożenie czterech stylów TE w odrębnych fragmentach bądź ustępach tego samego typu tekstu może być różne. Porównanie Tabeli 5. i 6. pozwoliło studentom na odkrycie dynamicznej natury TE.

4.6. Badania przeprowadzone na podstawie ankiety

Po wprowadzeniu projektu zajęć z przekładu wspomaganych narzędziem WinAlign w trakcie czterech trzygodzinnych spotkań, wykładowca przeprowadził badania na podstawie ankiety. Przy konstruowaniu ankiety autorka kierowała się hipotezą badawczą. Kwestionariusz składał się z 15 pytań typu tak/nie i dwóch pytań otwartych (patrz załącznik 5). Pytania były równo podzielone na trzy kategorie: opisowa nauka TE, różne style TE i ich mobilny charakter, afektywne i kognitywne wpływy. Wszystkie pytania ankiety mają na celu uzyskanie odpowiedzi, które mogłyby zweryfikować hipotezę autorki.

V. Wyniki

Na zakończenie projektu przekładu wspomaganego narzędziem Trados WinAlign, 13 studentów wypełniło ankietę. Aby mogli odpowiedzieć szczerze, wykładowca poinformował ich, że odpowiedzi nie były powiązanie z oceną wyników przekładu.

5.1. Wyniki pytań typu tak/nie

Policzono całkowitą liczbę odpowiedzi w każdej kategorii oraz ich odsetek. Tabele 7-10 pokazują odpowiedzi studentów.

Tabela 7: Odpowiedzi studentów na pytania dotyczące opisowej nauki TE

 

Zgadzam się

Nie mam zdania

Nie zgadzam się

Odp.

Odsetek

Odp.

Odsetek

Odp.

Odsetek

1. Mniej teoretycznie bardziej przekonująco

7

53.89%

5

37.61%

1

7.07%

2.Bardziej użytecznie niż w przypadku podejścia teoretycznego

11

84.61%

2

15.38%

0

0%

3. Mniej subiektywnie niż w przypadku badań teoretycznych

7

53.89%

5

37.61%

1

7.07%

4. Bardziej przekonujące do nauki TE

12

92.30%

1

7.07%

0

0%

5. Szybsze i łatwiejsze do nauki

12

92.30%

1

7.07%

0

0%

Według Tabeli 7. odpowiedzi studentów na pytania 4. i 5. były bardziej pozytywne niż na pytania 1., 2. i 3.