Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

4.4.4.Bardzo słaba ekwiwalencja

Określenie bardzo słabej ekwiwalencji odnosi się do przypadków, gdy fragmenty SL i TL pełnią podobną funkcję w tekście, lecz nie są równoważne jeżeli chodzi o liczbę odpowiadających zdań, porządek słów oraz kontekst. Rysunek 4. ilustruje przykład bardzo słabej ekwiwalencji.

Rysunek 4: Przykład bardzo słabej ekwiwalencji

Na rysunku 4. trzem zdaniom w języku chińskim odpowiadają dwa zdania w języku angielskim. Struktura zdań jest różna. Na przykład zdanie składowe 藉由贊助與活動推動 znajdujące się w środku zdania w języku chińskim, znajduje się na końcu przetłumaczonego wypowiedzenia w języku angielskim. Dodatkowo całe zdanie 藉由贊助與活動推動 zostało usunięte z tłumaczenia na język angielski. W tłumaczeniu brakuje informacji dotyczącej nagród wręczonych przez Radę Struktury Kulturowej Biura Administracyjnego. Taki rodzaj ekwiwalencji określany jest jako ekwiwalencja słaba.

4.5. Mobilny charakter TE

Po zidentyfikowaniu czterech stylów TE, wykładowca użył różnych typów tekstów do przetestowania mobilnego charakteru TE. Typy tekstów demonstrują różny sposób rozłożenia styli TE. Na przykład, użyliśmy odpowiednio 15 zdań z tekstu typu informacyjnego „Instrukcja użycia Feria 3D” (podręcznik użycia produktu do koloryzacji włosów), tekstu typu operacyjnego „ Strona internetowa hotelu Cezar”(reklama) i tekstu typu ekspresywnego - powieści „Władca Pierścieni”. Porównanie każdego typu tekstu wskazuje na to, że tekst informacyjny charakteryzuje się występowaniem największego odsetka ekwiwalencji umiarkowanej TE (66%), natomiast tekst operacyjny cechuje najmniejszy odsetek silnej ekwiwalencji TE. Dodatkowo, tekst operacyjny posiada największy odsetek bardzo słabej ekwiwalencji (40%), podczas gdy najmniejszy odsetek bardzo słabej ekwiwalencji TE wystąpił w tekście informacyjnym (0%). Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że reklama (typ tekstu operacyjnego) zawiera opisy metaforyczne, wobec tego w przekładzie występuje większy odsetek bardzo słabej ekwiwalencji TE niż w tekście informacyjnym (0%) i ekspresywnym(6%).

Natomiast podręcznik użytkownika (tekst informacyjny) przewiduje opis dosłowny, ma więc większy odsetek silnej ekwiwalencji TE (34%) niż w przypadku tekstu operacyjnego (7%) i tekstu ekspresywnego (27%). Statystykę różnych proporcji czterech stylów TE podsumowuje Tabela 5.