Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

4.4.2. Umiarkowana TE

Umiarkowana TE odnosi się do par zdań SL i TL, które mają inną składnię, lecz przekazują tę samą informację i mają analogiczną liczbę zdań odpowiadających. Rysunek 2 ilustruje przykład umiarkowanej TE.

Rysunek 2: Przykład umiarkowanej TE

Na rysunku 2. dwóm zdaniom w języku chińskim odpowiadają dwa zdania w języku angielskim, jednak ich struktury nie są takie same. Wyrażenie okolicznikowe określające czas, 經過三十餘年的努力 występuje jako drugie zdanie składowe w zdaniu w języku chińskim, podczas gdy tłumaczenie na język chiński po trzydziestu latach znajduje się na końcu zdania w języku angielskim. Mimo nieznacznej różnicy w strukturze, zdania SL i TL przekazują tę samą informację. Taki typ ekwiwalencji określany jest jako umiarkowany.


4.4.3. Słaba TE

Określenie słaba TE odnosi się do odpowiadających zdań TL i SL, w których słowa występują w innej kolejności, mamy do czynienia z różną liczbą zdań, jednakże przekazana zostaje podobna informacja. Rysunek 3. ilustruje przykład słabej ekwiwalencji

Rysunek 3:Przykład słabej ekwiwalencji

Na rysunku trzecim dwóm zdaniom w języku chińskim odpowiadają dwa w języku angielskim. Ich struktura jest różna. Zwrot w języku chińskim 當伴手 (obładowany prezentami) nie znajduje się na końcu zdania, tak jak to ma miejsce w tłumaczeniu zdania na język angielski. Mimo tych różnic, zarówno zdanie w języku chińskim, jak i w języku angielskim przekazuje tę samą informację dotyczącą produktów firmy I-Mei oraz doświadczeń klientów związanych z zakupami. Taki stosunek możemy określić jako ekwiwalencję słabą.