Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

4.2. Metoda opisowa

W badaniach została zastosowana metoda opisowa, proces nauczania konceptu TE przebiegał w odwrotnym kierunku niż w przypadku metody normatywnej. Ta metoda alternatywna nie wnosi wiele teorii. Wymaga od studentów użycia Trados WinAlign, narzędzia obrazowych zestawień, w celu utworzenia zestawień SL-TL i edycji niewłaściwych zestawień. Należy skoncentrować się na wyciągnięciu wniosków z danych. Wykładowca nie przedstawia studentom przyjętych, uogólnionych zasad TE. Muszą sami odkryć różne style TE. Mamy do czynienia z metodą opisową nauki konceptu TE w elastycznej, doświadczalnej strukturze.

4.3. Procedury nauczania

Proces nauczania rozpoczął się od wprowadzenia dotyczącego użycia Trados WinAlign do dopasowania dostępnych tekstów SL i TL. Następnie wykładowca pokazał studentom niewłaściwe zestawienia TL i SL, gotowe do edycji w interfejsie. W momencie, gdy używał odpowiednich przykładów do edytowania zestawień, program określał różne style TE. Potem wykładowca użył przykładowych zdań zaczerpniętych z trzech rodzajów tekstów, aby pokazać rozmieszczenie czterech stylów TE w różnych typach tekstów. W ten sposób został zaprezentowany mobilny charakter TE.

Na zakończenie studenci w interaktywny sposób zajęli się edytowaniem zestawień powstałych w Trados WinAlign. Ich zadaniem było określenie stylów TE przy edycji nieprecyzyjnych zestawień i obserwacja zmienionych proporcji czterech stylów przy użyciu trzech typów tekstów .

4.4. Cztery style TE

W procesie nauczania wykładowca określał cztery style TE poprzez edytowanie zestawień SL-TL jako TE silna, umiarkowana, słaba i bardzo słaba.

4.4.1. Silna TE

Według definicji autorki, silna TE odnosi się do pary zdań SL i TL, która posiada tę samą strukturę składni, przekazuje tę samą informację i ma identyczną liczbę analogicznych zdań. Przykład silnej TE ilustruje rysunek 1.

Rysunek 1: Przykład silnej TE

Na rysunku pierwszym cztery zdania w języku angielskim odpowiadają czterem zdaniom w języku chińskim. Mimo że zdania chińskie są bardziej zwięzłe niż angielskie, przekazują tę samą informację i ich struktura jest podobna. Możemy określić stosunek między SL i TL jako silną ekwiwalencję.