Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

III. Narzędzie TRADOS Winalign

Trados WinAlign, obsługiwany przez Trados 6.5 Freelance, jest narzędziem wizualnych zestawień, które pozwala użytkownikowi tworzyć pamięć tłumaczenia poprzez użycie dostępnych elektronicznie materiałów z poprzednich projektów. Program automatycznie bada teksty języka wyjściowego i docelowego, aby określić, które pary zdań mogą zostać zestawione. Zestawienia w tym wypadku są wynikiem zgodności każdej jednostki tłumaczeniowej tekstu SL z równoważną jednostką TL. Jednostka tłumaczeniowa sięga od jednego zdania, sekwencji zdań do paragrafów i całych rozdziałów. Dzięki zdolności określenia prawdopodobieństwa wystąpienia ekwiwalentów tworzy zestawienia pomiędzy tekstami SL i TL. Innymi słowy, w Trados WinAlign wynikiem procedury automatycznego semantyczno-strukturalnego sprawdzenia i rozpoznania jest powstanie zestawień SL i TL. W interfejsie Trados WinAlign lewa kolumna pokazuje tekst SL, a prawa odpowiadający mu tekst TL.

W przypadku przekładów z języka angielskiego na chiński lub odwrotnie automatycznie utworzone zestawienia są zwykle niedokładne i wymagają dalszej edycji. Trados WinAlign udostępnia tłumaczowi łatwy w użyciu interfejs graficzny do usuwania i przetwarzania nieodpowiednich zestawień. Osoba redagująca może użyć funkcji „podziel”, aby rozbić długie zdanie tekstu TL na dwa wypowiedzenia odpowiadające krótszym zdaniom tekstu SL. Równocześnie może użyć funkcji „połącz”, aby połączyć kilka krótszych zdań w jedno długie, by odpowiadało długiemu zdaniu tekstu SL. Dodatkowo redaktor może bezpośrednio dodawać, modyfikować lub usuwać elementy leksykalne w interfejsie Trados WinAlign - jest on zatem bardzo wygodny w użyciu dla studentów.

W momencie, w którym proces edytowania pozwala studentom sprawdzić, czy zdania tekstu TL są zgodne ze zdaniami SL na poziomie semantycznym, składniowym i pragmatycznym, mogą oni uczyć się konceptu TE i badać różne style w rzeczywistym środowisku. Autorka przyjęła, że dzięki tej metodzie studenci uczą się skuteczniej i z większym powodzeniem niż w przypadku techniki teoretycznej, konwencjonalnej. Aby zbadać, czy to założenie jest prawdziwe, autorka przetestowała projekt tłumaczenia wspieranego komputerowo na grupie studentów. Kolejny ustęp dotyczy przeprowadzenia tego projektu.

IV. Metodologia

Niniejszy ustęp wyjaśnia niektóre istotne elementy wspieranego technologicznie nauczania TE. Wśród nich można wymienić: temat, metodę opisową, procedury nauczania, cztery style TE, mobilny charakter oraz badania przeprowadzone na podstawie ankiety.

4.1. Temat

W projekcie dotyczącym TE brało udział 13 uczestników, słuchaczy studiów magisterskich tłumaczeń ustnych i pisemnych na Pierwszym Państwowym Uniwersytecie Nauki i Technologii w Tajwanie. Pośród 13 uczestników znajdowało się 4 studentów drugiego roku i 9 studentów pierwszego roku. Dziewięciu wybrało jako przedmiot kierunkowy język angielski, dwóch biznes i przekład. Średni wiek studentów wynosił 26 lat, 2 studentów miało powyżej 30 lat, a 11 między 23 a 30. Studenci opanowali języki angielski na poziomie zaawansowanym w ciągu ponad 12 lat nauki. Wszyscy brali udział w kursie teorii translacji, zanim zajęli się projektem tłumaczenia wspieranego technologicznie. Wówczas po raz pierwszy mieli szansę nauki konceptu technologii TM.