Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

6.3. Wkład afektywny

Wśród pięciu pytań czwartej części mniej niż połowa ankietowanych (37.61%) potwierdziła, że proces edytowania niedokładnych zestawień był mniej stresujący, gdy obserwowali i wykrywali różne style TM bez ingerencji nauczyciela. Jeden ze studentów (7.07%) nie zgodził się z tym punktem. Dowiodło to, że wielu nadal potrzebowało natychmiastowej i stałej pomocy wykładowcy w procesie edytowania. W warunkach nauki przy użyciu technologii, element ludzki nadal odgrywa istotną rolę i nie możemy pominąć znaczenia natychmiastowej reakcji wykładowcy.

Jeżeli chodzi o efekt wizualny wierszy łączących, ponad połowa studentów (70.76%) polegała na sygnałach wizualnych, aby zrozumieć koncept ekwiwalencji pomiędzy zdaniami SL i TL. Według Buttler-Pascoe & Wiburg (2003) wszystko, czego uczą się studenci „musi najpierw przeniknąć przez zmysły, ponieważ etapem początkowym jest percepcja”(167). Percepcja sygnałów wizualnych pomaga studentom łatwo przejść do fazy zrozumienia konceptu TE. W tej pracy sygnały wizualne zestawień SL i TL, wyświetlane w okienku Trados WinAlign, przyciągały uwagę studentów i w ten sposób motywowały do ich edytowania i szukania różnych stylów ekwiwalencji. Wizualny odnośnik pomiędzy parami SL i TL umożliwił studentom skuteczne poznanie stylów TE w sposób dokładniejszy i robiący większe wrażenie. Krótko mówiąc, wielu studentów wykazało pozytywną reakcję wobec wizualnego wpływu edytowania zestawień utworzonych przez Trados WinAlign.

6.4. Pozytywna postawa wobec nauczania TE przy użyciu technologii

Przemyślenia studentów w przypadku dwóch pytań otwartych pokazały, że byli zadowoleni z użycia Trados WinAlign przy badaniu konceptu TE. Wszyscy wyrazili pozytywną opinię na temat bezpośredniego zajmowania się edytowaniem. Również zgodzili się, że ta metoda umożliwiła naukę konceptu TE w sposób przejrzysty, skuteczny, łatwy i solidny. Umocniło się przekonanie, że użycie technologii w przekładzie może ułatwić studentom poznanie konceptu TE.

Mimo, że korzystanie z narzędzia Trados WinAlign może przyczynić się do rozwoju umiejętności kognitywnych studentów poprzez dostrzeganie zjawiska TE w procesie edytowania, wykładowca powinien przygotować zadania, które zainicjują proces rozwiązywania problemów i w ten sposób zwiększą pedagogiczną skuteczność.

VII. Podsumowanie

W odróżnieniu od edukacji jedynie w celu wprowadzenia technologicznej wiedzy specjalistycznej, nauczanie przy udziale Trados WinAlign pomaga przekazać studentom wiedzę dotyczącą konceptu TE. Badania potwierdziły funkcjonalne znaczenie technologii wpierającej tłumaczenie przy nauczaniu konceptu TE na zajęciach z przekładu. Wobec tego wykładowcy powinni podjąć kolejne próby zastosowania innych funkcji Trados WinAlign w pedagogice translacji.

Literatura

Bassnett, Susan (1991). Translation Studies. London and New York: Routledge.

Bruner, J. (1990). Acts of Meaning. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Butler-Pascoe, M. E. & Wiburg, K. M. (2003). Technology and Teaching English Language Learners. Boston & New York: Pearson Education, Inc.

Catford, J. C. (1965). A Linguistic Theory of Translation: An Essay in Applied Linguistics. London: Oxford University Press.

House, Juliane (1977). A Model for Translation Quality Assessment. Tubingen: Gunter Narr.

Newmark, Peter (1988). A Textbook of Translation. London & New York: Prentice Hall.

Nida, E. A. (1964) Toward a Science of Translating: With Special Reference to Principles and Procedures Involved in Bible Translating, Leiden: E. J. Brill.

Piaget, J. (1929). The Child's Conception of the World. New York: Harcourt, Brace Jovanovich.

-------(1970). The Science of Education and the Psychology of the Child. New York: Grossman.

------- (1973). To Understand Is to Invent. New York: Grossman.

Vinay, J. P. & Darbelnet, J. (1995). Comparative Stylistics of French and English: A Methodology for Translation (trans. and ed. By J.C. Sager and M. J. Hamel), Amsterdam: Benjamins.

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.