Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Aby zapewnić możliwie jak najwierniejsze wyniki wyszukiwania od tych największych jednostek translacyjnych (takich jak zdania i akapity), do tych najmniejszych (zdania, wyrażenia i słowa), używa się uszeregowania korpusu dwujęzycznego w sposób malejący.

W ten sposób pole analizy jest ograniczone przez „malejące” ustawienie jednostek w korpusie oraz przez skupianie się na poszukiwaniu coraz mniejszych jednostek.
Podsumowanie

Z metodologicznego punktu widzenia łączenie podejścia lingwistycznego ze stylistycznym umożliwia idealne ustawienie i zachęca do krytyki translacji.

Jednak niektórym aspektom warto poświęcić więcej uwagi, aby zapewnić efektywność szkolenia.

Z jednej strony używany rodzaj danych, czyli analogiczne teksty w dwóch językach, mogą stanowić problem, jeżeli jakość korpusu jest niewystarczająca lub jeżeli jakość jego tłumaczenia nie została poddana dokładnej weryfikacji.

Z drugiej strony natomiast surowa krytyka i dokładność wyjętych informacji dotyczących tłumaczenia zależy od ilości dostępnych danych treningowych.

Ze wszystkich wyżej wymienionych powodów zachodzi potrzeba przeprowadzania długich okresów szkoleniowych z odpowiednio dużą ilością różnych danych tekstowych. Po zakończeniu tego etapu mechanizmy zaobserwowane przez osobę odbywającą szkolenie, dotyczące korzystania z korpusu, mogą zostać ponownie uruchomione, aby umożliwić wyciągnięcie wniosków na temat różnych rodzajów wcześniej wypróbowanych rozwiązań translacyjnych.
;
Wykaz literatury

Chanod, J.-P., « Problèmes de robustesse en analyse syntaxique », in Actes de la conférence « Informatique et langue naturelle ». IRIN 1993, Université de Nantes.

Cori, M., Marandin J.-M., « La linguistique au contact de l’informatique : de la construction des grammaires aux grammaires de construction », Histoire, Epistémologie, Langage, 23 (1), (2001), s. 49-79.

Eco, U., Les Limites de l’interprétation, Paris 1992, Grasset.

Gazdar, G., & Mellish Ch., Natural language processing in LISP, an introduction to computational linguistics, Addison-Wesley 1989.

Guidère, M., Manuel de traduction français-arabe, Paris 2002, Ellipses

Guidère, M, Publicité et traduction, Paris 2000, L’Harmattan.

Guidère, M., „Toward Corpus-Based Machine Translation for Standard Arabic”, in Translation Journal, 2001,  nr 1, tom 6, http://accurapid.com/journal/19mt.htm

Kamp H., & Reyle U., From discourse to logic, introduction to model theoretic semantics of natural language, formal logic and discourse representation theory, Dordrecht 1993, Boston: Kluwer Academic Publishers.