Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Program haski i jego wpływ na pracę tłumaczy ustnych i pisemnych

Eleni Markou
 
tłum. Agnieszka Ślemp


Na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 4-5 listopada 2004 roku przyjęto wieloletni Program haski, mający na celu wzmocnienie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej w latach 2005-2009. Program ten jest krokiem w kierunku stworzenia Europejskiej Przestrzeni Wolności, Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa (ang. European Area of Freedom, Justice and Security, AFSJ) – celu UE zawartego w Traktacie Amsterdamskim z 1999 roku.

W maju 2005 [1] Komisja opracowała plan działania służący realizacji Programu haskiego, w którym określiła 10 szczegółowych priorytetów:

 1. Prawa podstawowe i obywatelstwo: stworzenie pełnowymiarowych obszarów polityki.
 2. Walka z terroryzmem: działania mające na celu pogłębienie globalnej współpracy.
 3. Wspólna polityka azylowa: ustanowienie skutecznej jednolitej procedury zgodnie z wartościami Unii i tradycjami humanitarnymi.
 4. Zarządzanie migracją: osiągnięcie zrównoważonego podejścia.
 5. Integracja: maksymalizacja pozytywnych skutków migracji dla społeczeństwa i gospodarki.
 6. Granice wewnętrzne, granice zewnętrzne i polityka wizowa: utworzenie zintegrowanego systemu zarządzania granicami zewnętrznymi na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w UE.
 7. Prywatność i bezpieczeństwo w zakresie wymiany informacji: zachowanie odpowiedniej równowagi.
 8. Przestępczość zorganizowana: opracowanie koncepcji strategicznej.
 9. Sądownictwo cywilne i karne: zagwarantowanie wszystkim efektywnej europejskiej przestrzeni sprawiedliwości.
 10. Wolność, Bezpieczeństwo i Sprawiedliwość: wspólna odpowiedzialność i solidarność.

Dwa najważniejsze instrumenty służące osiągnięciu wyznaczonych celów to:
 • usprawniona współpraca operacyjna organów ochrony porządku publicznego,
 • bliżenie prawa cywilnego i karnego w określonych dziedzinach, w tym wzajemne uznawanie orzeczeń w obrębie Unii Europejskiej.

Przedstawiony program jest ambitny i we wczesnej fazie rozwoju. Każdy priorytet wymaga podjęcia określonych działań. Istnieje również wiele przeszkód na drodze do zagwarantowania spójności instrumentów w każdym państwie członkowskim oraz skierowania ich na tor wyznaczony w poszczególnych priorytetach. Co więcej, Komisja musi pogodzić ze sobą wiele już podjętych inicjatyw, których realizacja została paradoksalnie wstrzymana do czasu opracowania programu i planu działania.

Panujący obecnie klimat polityczny, walka z terroryzmem, problemy związane z polityką azylową i zwalczanie przestępczości zorganizowanej znajdą się najprawdopodobniej w centrum uwagi.

--

[1] Com (2005) 184 końcowy, 10 maja 2005.