Czytelnia

Być może dzieje się tak, ponieważ leksykografia zajmuje się również techniką tworzenia słów i wyrażeń z podstawowych jednostek leksykalnych, lexies primaires. Leksyka języka stale się wzbogaca, w tempie które Tournier oszacował na około 600 słów rocznie.

Może to być przeszkodą dla tłumacza, który nie śledzi ciągłej ewolucji języka, ponieważ część neologizmów trafia do słowników dopiero po pewnym czasie.

W związku z pojawieniem się nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a przede wszystkim Internetu i telefonii komórkowej, powstaje wiele skrótowców, takich jak „HTML", „FAQ" czy „SMS", które w wielu językach są w użyciu, zanim jeszcze znajdą się w słownikach. Mówiąc o trudnościach, jakie skrótowce mogą sprawić tłumaczowi, wyobraźmy sobie sytuację, że w czasie konferencji tłumacz siedzi w kabinie i tłumaczy, aż tu nagle zostaje zbombardowany serią skrótowców.

Jednak zanim o trudnościach, zwróćmy uwagę, że tworzenie skrótowców następuje według pewnych wzorów. Jeśli tłumacz te wzory zna, może czuć się bezpieczny i przygotowany do starcia z serią liter.

Według Tournier'a istnieje nawet 30 typów skrótowców. Część z nich powinna zostać przeanalizowana wraz ze sposobem ich reformulacji w trakcie przekładu na język francuski. Niektóre najczęściej używane skrótowce zostały zestawione według kategorii w załączniku. 

Użycie skrótowców jest w lingwistyce stosunkowo nowym zjawiskiem. Sztuka redukowania sekwencji słów do ich pierwszych liter rozwinęła się dopiero w latach 50. i 60.

Zjawisko to charakteryzuje współczesną epokę, w której odkrycia naukowe i techniczne dokonują się równie szybko jak zmiany wizerunku organizacji i instytucji. Mimo że słowo „initialism"(„skrótowiec") weszło do słownika Oxford English Dictionary w 1899 roku, pierwszy akronim pojawił się w nim dopiero w 1943 roku.

Skrótowce często dotyczą nazw zawodów, grup artystycznych, a przede wszystkim organizacji i stowarzyszeń: ONZ, UE, UNESCO, WWF itd. Często dotyczą też nazw urządzeń, takich jak TV, VCD, DVD itd., oznaczają marki samochodów i pojawiają się na ich tablicach rejestracyjnych.

Organizacje państwowe w Nigerii często posługują się swoją skróconą nazwą. Pojawiła się również cała seria nowo utworzonych akronimów towarzyszących powstawaniu firm branży telekomunikacyjnej, szczególnie telefonii komórkowej, jak np. MTN, Vmobile, Glo czy MTS.

Wszystkie te nazwy stały się powszechnie używane i nikt się już dziś nie zastanawia, jakie słowa kryją się za literami, są to po prostu nazwy firm telekomunikacyjnych. Skrótowce spotyka się również w dziełach literackich, np. viz, AD, np., pm, am, PS, id., itd. Często widuje się je również na dyplomach uniwersyteckich i w nazwach instytucji edukacyjnych, np. B.A., B.S., lic., mgr, dr itd.

Tworzenie skrótowców

Skrótowce często powstają z długich nazw, których krótsze wersje są bardziej wygodniejsze, aby ułatwić ich wymowę i uprościć zapis. Jednak nie znaczy to, że nie pojawiają się na ten temat kąśliwe uwagi, jakoby skrótowce miały służyć ukryciu sensu pełnych nazw.