Czytelnia

Status językowy każdej ze społeczności jest korygowany na podstawie spisu ludności dokonywanego co dekadę.

W przypadku prowincji Åland, w której zdecydowanie przeważa język szwedzki, na mocy decyzji Ligi Narodów z 1997 roku w kwestii stosowania szwedzkich i fińskich nazw w tekstach obcojęzycznych wydano następujące rozporządzenie:

w językach pokrewnych do języka fińskiego (np. estońskim) zachowana zostaje oryginalna nazwa fińska, o ile język, na który tłumaczymy, nie posiada umownej nazwy zastępczej.

W tekstach w językach skandynawskich zaleca się stosowanie oryginalnych nazw w języku szwedzkim, jeśli język docelowy nie przewiduje jednolitej nazwy zastępczej.

W tekstach sporządzanych w innych językach miasta monolingwalne powinny kierować się językiem większości mieszkańców, a co za tym idzie, stosować nazwy miejscowości przez nich używane.

Powyższa zasada dotyczy również nazw ulic: nazwy „Kauppiaankatu" użyjemy w Helsinkach, natomiast w Pargas usłyszymy słowo „Köpmansgatan".

2.2.3 Nazwy budynków ulic oraz osiedli miejskich

W kwestii nazw budynków oraz budowli wykonanych przez człowieka, które przybierają formę nazwy własnej przedłużonej, ogólna zasada głosi, ż jedynie człon podstawowy podlega tłumaczeniu. Od tej reguły istnieją jednakże wyjątki.

Nazwa własna może równie dobrze zostać przekształcona w rzeczownik pospolity, tak jak w tym przypadku: l'Arc de Triomphe [Łuk Triumfalny]. Nazwa ta tłumaczona jest jako całość w większości języków.

Należy zwrócić uwagę, iż w języku angielskim oraz niemieckim stosuje się oryginalną nazwę francuską. W takim wypadku wiele zależy od stopnia znajomości budowli w kulturze języka docelowego.

Stadion sportowy oraz hala widowiskowa „Globem" w Sztokholmie, w języku fińskim zachowuje swoją oryginalną nazwę „Globem", podczas gdy angielski czytelnik potrzebowałby objaśnienia dotyczącego niniejszej budowli, aby uniknąć nieporozumienia.

Angielski czytelnik mógłby pomyśleć, iż mowa o „New Globe" w Southwark. Oczywiście poziom kulturalny odbiorcy będzie decydował o tym, czy tłumacz użyje w przekładzie objaśnienia. Te zastosowane niepotrzebnie, mogą odbiorcę zdenerwować, informując go o znanym mu fakcie.

Oczywistym jest, iż nazwy ulic traktowane są w różny sposób ze względu na kontekst komunikatywny, w jakim zostają wypowiedziane.

Dla przykładu, jeśli wysyłamy korespondencję do kraju, w którym znajduje się dana ulica, należy pozostawić ją w adresie w formie pierwotnej.

Nie wynika to z naszej grzeczności, lecz również ze zdrowego rozsądku. Z drugiej strony, podając nazwę ulicy będącej miejscem urodzenia znanej osoby w tej przetłumaczonej biografii, nie jest wymagane, by trzymać się zasady, jaka pojawia się w języku angielskim (najpierw nr domu, później nazwa ulicy).