Czytelnia

Tak jak w przypadku współczesnego programu Systran (18), w pierwszym zdaniu Basel newspaper nadal znajduje się przed in one of its last numbers. Tu również występuje is caused zamiast causes. W drugim zdaniu, if such rate will receive continuation jest znacznie gorszym rozwiązaniem od if this course continues (19), zatem może też być niezrozumiałe. PROMT, tak samo jak Systran (stara i nowa wersja), zawiódł w przypadku złożonej konstrukcji przymiotnikowej. Podsumowując, zarówno (18), jak i (19) nie prezentują wyższego poziomu w stosunku do wersji programu z 1972 roku (17).

Typowym przykładem możliwości programu Systran z połowy lat siedemdziesiątych jest jedno z tłumaczeń z 1976 roku wykorzystane przez Knowles'a (1979) w jego „analizie błędów” systemu Systran – dłuższy fragment jest dostępny w bazie danych. To tłumaczenie powstało w ramach testu przeprowadzonego przez Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung (Towarzystwo Matematyki i Obróbki Danych) w Bonn w Niemczech.

Rosyjski tekst źródłowy (20) został przetłumaczony w następujący sposób (21):

(20) [ rosyjski tekst źródłowy]: Вертолет, летательный аппарат тяжелее воздуха с вертикальными взлетом и посадкой, подъемная сила в котором создается одним или несколькими (чаще двумя) несущими винтами… Вертолет взлетает вертикально вверх без разбега и совершает вертикальную посадку без пробега, неподвижно висит над одним местом, допуская поворот вокруг вертикальной оси в любую сторону, производит полет в любом направлении со скоростями от нуля до максимальной. При вынужденной остановке двигателей в полете вертолет может совершить планирующий спуск и посадку, используя самовращение (авторотацию) несущих винтов. Во избежание срыва потока с лопастей и для увеличения скорости полета некоторые вертолеты имеют небольшое крыло, разгружающее несущие винты.

(21) [Systran, 1976]: A helicopter, a flight vehicle heavier than air with vertical by takeoff and landing, lift in which is created one or by several (more frequent than two) rotors. A helicopter takes off upward vertically without a takeoff and it accomplishes vertical fitting without a path, motionlessly ‘will hang’ above one place, allowing rotation around a vertical axis to any side, flight in any direction at speeds is produced from zero to the maximum. With the forced engine shutdown in flight, the helicopter can complete gliding descent and fitting, using autorotation (autorotation) of rotors. To avoid flow separation from blades and for an increase in the velocity of flight some helicopters have the small wing, which unloads rotors.

W pierwszym zdaniu powinien znaleźć się łącznik is, co jest trudne do rozszyfrowania w przypadku tłumaczeń z języka rosyjskiego, w których myślnik lub przecinek często oznaczają znak równości. Tekst byłby bardziej zrozumiały, jeśli by zostałoby pominięte, a lift in which wymienione na where the lift... Wziętym w nawias zdaniem powinno być more often two, a nie more frequent than two. Poważniejszymi błedami są w drugim zdaniu: tłumaczenie посадку jako fitting (zamiast landing) oraz без разбега jako without a path (zamiast without a runway). Powtarzające się w trzecim zdaniu fitting może być nadal mylące, ale ogólnie, tłumaczenie to sprawdza się jako tekst roboczy.

Oceniając jakość przekładów sporządzonych przez Systran, Knowles (1979) wyodrębnił obszary, w których poprawa byłaby możliwa bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych, większych badań. Według niego, problem programu Systran tkwi nie w jego nieodpowiedniej strukturze czy możliwościach przetwarzania danych, lecz w brakach w bazie językowej - a to z kolei mogło być szybko naprawione. Wierzył on zatem w poprawę jakości tekstu wyjściowego produkowanego przez Systran.