Czytelnia

2.3 Systran 1970 i 1976

Rosyjsko-angielska wersja Systran jako pierwsza stała się systemem operacyjnym. Z racji lepszych rezultatów, zainstalowano ją w 1970 roku w USAF Foreign Technology Division, zastępując tym samym system IBM (ustęp 2.2 powyżej). Można by się zatem spodziewać wysokiej jakości tekstu wyprodukowanego przez Systran w latach siedemdziesiątych.

Pierwszy przykład pochodzi z roku ok. 1972 (Bruderer 1978a: 283-285). Rosyjski tekst źródłowy (16) został przetłumaczony w 1972 roku przez Systran w następujący sposób:

(16) [ rosyjski tekst źródłowy]: Швейцарская общественность встревожена, пишет в одном из последних номеров базельская газета «Национальцайтунг». Недавние американские заявления о том, что США могут применить на Ближнем Востоке силу, подчеркивает газета, вызывают тревогу ко всем мире. Что касается Швейцарии, то, если такой курс получит продолжение, она рассмотрит вопрос о выходе из недавно созданного по настоянию Вашингтона международного энергетического агентства, объединяющего ряд капиталистических стран, крупнейших потребителей нефти.

(17) [Systran, 1972]: The Swiss public is worried, the Basel newspaper “Nationalzeitung” writes in one of the last issues. Recent American statements about the fact that the USA can use force in the Near East, the newspaper emphasizes, cause alarm all over the world. As concerns Switzerland, then, if this course continues, it will examine the question concerning an exit from the recently created on the insistence of Washington international energy agency, which unites a number of the capitalist countries, the greatest users of oil.

Mimo iż Systran dość niezręcznie przetłumaczył złożone zdanie przymiotnikowe (co wcale nas nie zaskakuje) (из недавно созданного по настоянию Вашингтона международного энергетического агентства) jako from the recently created on the, błędy w tym programie z 1972 są nieznaczne.

Oto tłumaczenie obecnego systemu Systran:

(18) [Systran]: Swiss community is worried, writes in one of the last numbers the Basel newspaper of “Natsional'tsaytung”. Recent American statements, that THE USA can use force in the Near East, newspaper emphasizes, is caused anxiety to all peace/world. As far as Switzerland is concerned, if this course continues, she will examine a question about the output/yield from recently created on the insistence Washington of the international energy agency, which unites a number of the capitalist countries, the most important users of oil.

Z niewyjaśnionych powodów, wynik nie jest tak dobry. Tam, gdzie wersja z 1972 roku (17) prawidłowo przetłumaczyła вызывают jako cause, współczesna (18) prezentuje is caused. Tam, gdzie о выходе było poprawnie przetłumaczone jako concerning an exit, współczesny system ma about the output/yield. Jak można się było spodziewać, konstrukcja przymiotnikowa nadal sprawia problemy, ale współczesny tekst docelowy jest nawet bardziej zniekształcony niż ten z 1972 roku: from recently created on the insistence Washington of the international energy agency.

PROMT tłumaczy ten paragraf w następujący sposób:

(19) [Promt]: Swiss community is worried, writes in one of the last numbers the Basel newspaper of “Natsional'tsaytung”. Recent American statements, that THE USA can use force in the Near East, newspaper emphasizes, is caused anxiety to all peace/world. As to Switzerland, if such rate will receive continuation, she(it) will consider the problem on an output(exit) from Washington recently created on the insisting of the international power agency uniting a number(line) of the capitalist countries, the largest consumers of petroleum.