Czytelnia

Momentami Systran nie radzi sobie z konstrukcjami rozpoczynającymi się od formy czasownikowej (Исследованы... przetłumaczone jako Are investigated...); zarówno Systran, jak i PROMT tłumaczą захваченной jako seize; EURATOM zastosował lepszą wersję (captured); PROMT nie rozpoznaje liczby mnogiej instabilities (нестабильностей) oraz nie ma w swym słowniku pozycji diaphragm. Mimo to można uznać, że zarówno Systran, jak i PROMT prezentują wyższy poziom.

Sytuacja przedstawia się podobnie w przypadku przykładów AEC (Henisz-Dostert 1967).
(12) [ rosyjski tekst źródłowy]: Экспериментальные результаты и их обсуждение. Конденсированные на холодную подложку слои теллура обладали сопротивлением, лежащим в пределах нескольких сот килоом. Измерение сопротивления в большинстве случаев производилось в воздухе. Прямой и обратный ходы температурной зависимости сопротивления при нагревании и охлаждении не совпадают, причем после каждого цикла нагревание – охлаждение сопротивление образца при данной температуре возрастает

System Georgetown w Atomic Energy Agency wyprodukował:

(13) [Georgetown, 1964]: Experimental results and their discussion. Condensed on cold support the layers of tellurium possessed resistance, which lie within the limits several hundredth kiloom. The measurement of resistance in the majority of cases was carried out in air. The straight and back courses of temperature relation of resistance upon heating and cooling do not coincide, yet after each ring heating – cooling the resistance of form at the given temperature increases

USAEC nie rozpoznaje konstrukcji przymiotnikowej (Condensed…tellurium) – tak jak wcześniej nie udało się to starszej wersji programu IBM-USAF (3) oraz współczesnym systemom (4) i (5). Pojęcia килоом najwyraźniej nie ma w słowniku. W ostatnim zdaniu z kolei nieprawidłowy wybór tłumaczeń dla прямой, обратный oraz ходы utrudnia zrozumienie.

Teksty docelowe powyższego materiału źródłowego, wyprodukowane przez systemy Systran i PROMT, są następujące:

(14) [Systran]: Experimental results and their consideration. The layers of tellurium condensed on the cold base layer possessed the resistance, which lies within the limits of several hundred kilohms.The measurement of resistance in the majority of the cases was made in air. The straight/direct and back strokes of the temperature dependence of resistance during the heating and the cooling do not coincide, moreover after each cycle heating - cooling the resistance of sample at this temperature grows/rises

(15) [Promt]: Experimental results and their discussion. The layers of tellurium condensed on a cold substrate had the resistance laying within the limits of several сот килоом. Measurement of resistance in most cases was made in air. Direct and return courses of temperature dependence of resistance at heating and cooling do not coincide, and after each cycle heating - cooling resistance of a sample at the given temperature grows.

Konstrukcje przymiotnikowe (condensed...), nierozpoznane przez system Georgetown, zostały odpowiednio rozwiązane przez oba programy, Systran (14) i PROMT (15). Jednakże Systran powtarza zagadkowe straight/direct and back strokes, podczas gdy PROMT stosuje dużo lepsze
(choć nadal niedokładne) direct and return courses. Z drugiej strony PROMT, być może z powodu braku w słowniku pozycji килоом (kilohm), nie przetłumaczył сот (hundred). Nie można wobec tego jednoznacznie stwierdzić, że obecne programy są zawsze dużo lepsze od systemów Georgetown z połowy lat sześćdziesiątych.