Czytelnia

2.2. Systemy Georgetown w EURATOM i Oak Ridge National Laboratory, 1963

Poza systemem IBM, jedyne systemy pierwszej „generacji” MT, które weszły do użytku, były zainstalowane w 1963 i 1964 roku przez ekipę z Georgetown University w EURATOM w Ispra we Włoszech oraz w Oak Ridge National Laboratory of the US Atomic Energy Commission. Projekt Gergetown, prowadzony przez Léona Dosterta, rozpoczął się w 1954 roku po prezentacji w Nowym Jorku małoskalowego, rosyjsko-angielskiego programu (Dostert 1955, Garvin 1967); pod koniec lat pięćdziesiątych i na początku lat sześćdziesiątych był to największy program w Stanach Zjednoczonych. Systemy zainstalowane w EURATOM oraz AEC stanowiły wersję GAT-SLC rozwiniętą głównie przez Michaela Zarechnaka i Tony’ego Browna (Zarechnak 2000). Nie była to, jak się ją często opisuje, karykatura programu „tłumaczenia bezpośredniego”. Rosyjska analiza składała się z trzech etapów: morfologicznego (końcówki poszczególnych słów), syntagmatycznego (zależności słów ściśle po sobie następujących), składniowego (identyfikacja podstawowych struktur określających związek między nominalną a czasownikową grupą składniową).

Oto pierwszy przykład z EURATOM:

(8) [ rosyjski tekst źródłowy]: О возможности возникновения нестабильностей в плазме, захваченной поперечным магнитным полем. Исследованы условия возникновения и развития нестабильности в плазме, захваченной поперечным магнитным полем и прошедшей через диафрагму. Показано, что при заземлении металлической диафрагмы нестабильности плазмы не развиваются. Вопрос об устойчивости плазмы, захваченной поперечным магнитным полем и движущейся вдоль магнитного поля, представляется весьма существенным при рассмотрении возможностей использования этой плазмы для заполнения магнитных ловушек.

W 1967 roku tekst ten został przetłumaczony przez system Georgetown w EURATOM (Perschke 1968):

(9) [Georgetown, 1967]: Concerning the possibility of emergence of instabilities in plasma, which was captured by cross magnetic field. Studied the conditions of emergence and the developments of instability in plasma, which was captured by cross magnetic field and which passed through diaphragm. Showed, that upon the grounding of metallic diaphragm of instability plasmas are not developed. Question concerning the stability of plasma, which was captured by cross magnetic field and moving along magnetic field, is very essential upon the consideration of possibilities of utilization of this plasma for filling magnetic trap.

Do oczywistych problemów należą konstrukcje rozpoczynające się od formy czasownikowej (studied, showed), dobór odpowiedniego rodzajnika (nie występują one w języku rosyjskim), oraz kwestia podejścia do przyimków (zwłaszcza of w konstrukcjach dopełniacza).

Tłumaczenia tego samego tekstu (8) przez współczesne wersje systemów Systran (10) oraz PROMT (11) są następujące:

(10) [Systran]: On the possibility of the appearance of instabilities in the plasma, seized by transverse magnetic field. Are investigated the conditions for appearance and development of instability in the plasma, seized by transverse magnetic field and which passed through the diaphragm. It is shown that during grounding of metallic diaphragm the instabilities of plasma are not developed. A question about the stability of plasma, seized by transverse magnetic field and which moves along the magnetic field, is very essential in the examination of the possibilities of using this plasma for the filling of magnetic traps.

(11) [Promt]: About an opportunity of occurrence нестабильностей in the plasma seized by a cross magnetic field. Conditions of occurrence and development of instability in the plasma seized by a cross magnetic field and past through диафрагму are investigated. It is shown, that at grounding metal диафрагмы instability of plasma do not develop. The question on stability of the plasma seized by a cross magnetic field and moving along a magnetic field, is represented rather essential by consideration of opportunities of use of this plasma for filling magnetic traps.