Czytelnia

System Kinga opierał się głównie na leksykograficznych badaniach na temat rosyjsko-angielskich programów MT przeprowadzonych przez Erwina Reiflera i jego współpracowników z Uniwersytetu Waszyngtona w Seattle – wiele tekstów docelowych pochodzących z tych analiz zostało opublikowanych, lecz niestety bez przedstawienia rosyjskich tekstów źródłowych (Reifler 1960). Oto przykład:

(1) Problem about/against/with rolling/sliding riding (of)difficult/heavy/serious (of)solid/hard/firm (of)body(s) on/by/along/for/in/-- (of)(to/for)(by/with/as)horizontal *(of)(to/for)horizontal-surface in/to/at/on/of/like present/real time/tense (is)solved/allowed/absolved only/as-soon-as in/to/at/on/of/like (of)few (of)private/particular/quotient/partial cases/chances/occurrences

Nawet bez dostępu do rosyjskich tekstów źródłowych można stwierdzić, że współczesne programy prezentują wyższy poziom.
Tak samo przedstawia się sytuacja w przypadku IBM-USAF. Oto przykład rosyjskiego tekstu źródłowego (2) oraz angielskiego tekstu docelowego(3):

(2) [ rosyjski tekst źródłowy]:В арсенале средств научно-атеистической пропаганды,материалистического воспитания трудящихся появилось новое оружие – журнал “наука и религия”. Вышел в свет его первый номер. Это сборник содержательных, разнообразных, с интересом читающихся материалов, острие которых направлено против религиозных суеверий и предрассудков.
Журнал издается Всесоюзным обществом по распространению политических и научных знаний – массовой самодеятельной организацией передовой советской интеллигенции, призванной активно помогать партии в осуществлении решений XXI
съезда КПСС, в формировании человека коммунистического общества. Выполнение этой благородной задачи предполагает полное преодоление религиозной идеологии, пропаганду материализма и атеизма.

 

(3) [ tłumaczenie programu IBM-USAF Translator, 1959]:
In arsenal means scientific-ateistichesky propaganda, materialistic training worker appeared new weapon – magazine “Science and Religion”.
Issueed in light it first number. This collection containedkh, various, with/from interest reading matterevilv, sharp that directed against religious suerveriy and prejudice. Magazine publish All-Union society by propagation political and scientific knowledge – mass organization advance Soviet intelligentsia, prizvannoy active help party in realization decision/solution XXI congress CPSU, in forming man communist society. Accomplishment this noble problem assume full surmounted religious ideology, propaganda materialism and ateizma.

Programowi IBM-USAF zabrakło słownictwa, nie rozpoznał końcówek przypadków
(-kh), w niejasny sposób przetłumaczył материалов jako master i evilv, stworzył dziwaczne formy słów angielskich (issueed) oraz nie udało mu się dokonać rozbioru rosyjskiej składni.

(Kolejny fragment i dyskusja, patrz Hutchins 2000).
Tłumaczenia tego samego tekstu przez programy Systran i PROMT są następujące (4, Systran) oraz (5, PROMT):

(4) [Systran]: In the arsenal of the means of scientific atheistic propaganda, materialist training of workers did appear new weapon periodical is “Science and religion”. Its first number appeared. This is the collector/tank of the meaningful, diverse, with the interest read materials, whose point is directed against the religious superstitions and the prejudices. Periodical is published by All-Union society on the propagation of political and scientific knowledge by the mass amateurish organization of progressive-minded Soviet intelligentsia, called to actively help party/batch in the realization of the solutions OF KHKHI of the Congress OF CPSU ╨ - COMMUNIST PARTY OF THE SOVIET UNION╩, in molding of man of Communist society.The accomplishment of this noble/precious objective assumes the complete overcoming of religious ideology, the propaganda of materialism and atheism.