Czytelnia


3.2. Systran 1976

W roku 1976 współpraca Komisji Europejskiej z programem Systran była jeszcze na wczesnym etapie. Oto fragment tekstu angielskiego (28) przetłumaczonego na język francuski (29):

(28) [angielski tekst źródłowy] The biochemistry and reaction kinetics of foods, and their use in practice with the help of the Chamber of Technology. The kinetics of changes in various foods during processing are briefly discussed, with references to chemical, organoleptic,
enzymic, microbiological and physicochemical changes. Applications of the results of studies on reaction kinetics to selection and modification of processing conditions is briefly discussed.

(29) [Systran, 1976]: Le kinetics biochemistry et réaction des produits alimentaires, et leur utilisation dans la pratique avec l’aide du salle de la technologie. Le kinetics des changements dans les différents produits alimentaires pendant la transformation est brièvement discuté, au sujet du produit chimique, et et changements microbiologiques et physicochemical enzymatiques organoleptic. L’application des résultats des études sur le kinetics de la réaction au choix et la modification des conditions de transformation est brièvement discutée.

W tej wczesnej fazie rozwoju w słowniku brakowało takich pojęć, jak kinetics, biochemistry, physicochemical czy organoleptic. Oczywiście, fakt ten przyczynił się do błędów w przekładzie. Program nie przetłumaczył chamber jako chambre, które byłoby odpowiednie w tym kontekście. Dzisiejsze wersje programu Systran (30), mimo iż nadal nie potrafią rozpoznać w wyrażeniu reaction cinetics frazy nominalnej (pierwsze zdanie) i w rezultacie źle umiejscawiają słowo cinétique (chociaż udaje im się dobrze rozwiązać sytuację w ostatnim zdaniu), prezentują wyraźnie lepszą formę:

(30) [Babelfish, Lycos, and Systran Personal] De biochimie et de réaction des nourritures, et leur utilisation la cinétique dans la pratique avec l'aide de la chambre de la technologie. La cinétique des changements de diverses nourritures pendant le traitement est brièvement
discutée, avec des références au produit chimique, les changements organoleptiques, enzymatiques, microbiologiques et physico-chimiques. Des applications des résultats des études sur la cinétique de réaction au choix et à la modification des états de traitement est
brièvement discutées.

Free Translation (31) ma podobne problemy z frazą nominalną reaction kinetics, ale to głównie brak poszczególnych słów (łatwo rozumianych bez kontekstu przez francuskiego czytelnika) jest powodem błędnego przekładu zdań. Przetłumaczenie processing conditions jako traitement de conditions jest jawnym wynikiem złej analizy zdania pozbawionego kontekstu.

(31) [Free Translation]: La biochimie et la réaction cinétiques de nourritures, et leur usage dans la pratique à l'aide de la Chambre de Technologie. Le cinétique de changements dans les diverses nourritures pendant le traitement est brièvement discuté, avec les références à
chimique, organoleptic, enzymic, les changements de microbiological et physicochemical. Les applications des résultats d'études sur la réaction cinétique à la sélection et la modification de traitement de conditions sont brièvement discutées.

Poniższe przykłady tłumaczeń, wyprodukowane przez programy Systran w 1978 roku (33), współczesny Systran (34) oraz Frez Translation (35) wskazują na to, że Systran nie zawsze przedstawia wyższy poziom niż Free Translation.

(32) [angielski tekst źródłowy] Water information for Europe – the art and technology of communication. About half a million people are employed in the water industry in the EEC countries. The water industry is thus a major employer with wide-ranging, multidisciplinary
information requirements.