Czytelnia

Venuti przyznaje także, że tłumacze mogą wpływać na społeczeństwo i literaturę, ponieważ tłumaczenie charakteryzuje się „daleko idącym oddziaływaniem społecznym" (1998: 81). Rzeczywiście, tłumacze mogą przyczyniać się do pielęgnowania lub wzbogacania literatury odbiorców, jak również do zwiększenia zaufania, zrozumienia i szacunku pomiędzy różnymi językami, kulturami i ideologiami. Co więcej, mogą oni odgrywać nieocenioną rolę w jednoczeniu się świata oraz w poprawie ludzkiego postrzegania siebie jako obywateli świata.

Bibliografia

Bassnett, S. (1980), Translation Studies, London: Routledge.

Lantaigne, G. (2001), 'The Translator: Mediator or Initiator', in Carmen Rosa Caldas-Coulthard and Carmen Millan Varela (eds) Socio-Translation, The University of Birmingham, 21-30.

Lefevere, A. (1992a), Translation, Rewriting, and the Manipulation of Literary Fame, London/New York: Routledge.

Lefevere, A. (1992b), Translation - History, Culture: A Sourcebook, New York: Routledge.

Lefevere, A. (1999), Mother Courage's Cucumbers: Text, System and Refraction in a Theory of Literature, in Larence Venuti (ed) The Translation Studies Reader, London: Routledge.

Toury, G. (1995), Descriptive Translation Studies and Beyond, Amsterdam: John Benjamin.

Venuti, L. (1998), Scandals of Translation: Towards and Ethics of Difference, London: Routledge.

Wardhaugh, R. (1986), An Introduction to Sociolinguistics, London: Basil Backwell.

White, P. (2001), Functional Grammar, The University of Birmingham, Centre for English Language Studies.