Czytelnia

Biznes tłumaczeniowy. Być albo nie być tłumaczem certyfikowanym – oto jest pytanie

Judy A. Abrahams

tłum. Emilia Obroślak

Źródło: 

Większość z nas, jeśli nie wszyscy, zna słynne zdanie Szekspirowskiego Hamleta – „Być albo nie być – oto jest pytanie”. Te wielokrotnie cytowane słowa służą za punkt odniesienia naszych rozmyślań na temat certyfikacji, albo inaczej „być albo nie być certyfikowanym”.

Wspólny cel?

Kilka organizacji na świecie oferuje certyfikaty. Przyglądając się podstawowym założeniom czterech z nich, dochodzimy do wniosku, że przyświecają im te same główne cele, mianowicie utrzymanie wysokiego poziomu pracy i kompetencji tłumaczy. Poniżej zamieszczono krótkie streszczenia, w których organizacje same definiują swoją misję:

„Instytut Lingwistów (Chartered Institute of Linguists) służy interesom zawodowych lingwistów na całym świecie i działa jako uznana instytucja oceniająca i akredytująca w dziedzinie języków obcych. Jej celem jest… poprawa statusu zawodowego wszystkich językoznawców, ustanowienie i utrzymanie wysokich standardów pracy, zapewnienie profesjonalnych postaw wśród użytkowników języka dzięki Kodeksowi Postępowania (Code of Conduct)…” Instytut Lingwistów, Zjednoczone Królestwo.

„Głównym celem Stowarzyszenia jest promowanie wysokiego poziomu kompetencji w zakresie tłumaczenia ustnego i pisemnego, tłumaczenia sądowego, jak również terminologii… przez wspieranie rozwoju kompetencji zawodowych jego członków oraz stosowanie standaryzowanych, ogólnokrajowych kryteriów do potwierdzenia kompetencji profesjonalnych tłumaczy ustnych i pisemnych, tłumaczy sądowych i terminologów.” Stowarzyszenie Tłumaczy Ontario (Association of Translators and Interpreters of Ontario), Kanada. 

„…dla ustalenia i utrzymania wysokich krajowych standardów w tłumaczeniu ustnym i pisemnym. Ma to na celu zagwarantowanie kręgu akredytowanych tłumaczy ustnych i pisemnych dostosowujących się do zmiennych potrzeb i demografii zróżnicowanego kulturowo i językowo społeczeństwa Australii.” Krajowy Instytut Akredytacji Tłumaczy (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters), Australia.

“ATA jest zawodowym stowarzyszeniem założonym w celu podniesienia poziomu zawodu tłumacza oraz wspierania rozwoju zawodowego poszczególnych tłumaczy.” Amerykańskie Stowarzyszenie Tłumaczy (American Translators Association), Stany Zjednoczone.

Z tych wspólnych celów wynika potrzeba certyfikacji lub, jak się ją czasami nazywa, akredytacji. Są dwa podstawowe sposoby uzyskania akredytacji:

  • specjalistyczne szkolenie uniwersyteckie lub w ramach innej instytucji
  • otrzymanie certyfikatu uznanej organizacji.