Czytelnia / Teoria tłumaczenia

Podczas translacji wielu studentów przetłumaczyło envoyer au tapis jako ‘zastąpić’, inni wybrali ‘wyprzedzić, przewyższać’. Tłumaczenia te są przykładami normalizacji- kreatywność autora została zneutralizowana. Oddano podstawowe znaczenie semantyczne, ale w tłumaczeniu brakuje klasy i żarliwości, które występują w oryginale. Badanie korpusu ilościowego (patrz rozdział 4.3.) pokazuje, iż w czterech tekstach rzeczywiście użyto relatywnie prostych terminów, takich jak ‘zastąpić’ czy ‘sprzedawać się lepiej’ do opisania relacji pomiędzy płytami DVD a płytami CD, ale w innych tekstach można znaleźć o wiele bardziej interesujące i mocne opisy, w tym ‘atakować’, ‘rzucić wyzwanie’, ‘opanować’, ‘przejść do historii’, ‘zepchnąć na drugi plan’, ‘naciskać’ oraz ‘wybijać ostatnią godzinę dla czegoś’. Umieszczone w tekstach obok siebie takie tłumaczenia, jak ‘zastąpić’ spowodowałyby, że ten fragment, w tekście źródłowym mocny i pełen życia, teraz stałby się niczym. Te konkretne przykłady mogą być użyte do pokazania studentom, że nieznormalizowane tłumaczenia są możliwe i w tym przypadku bardziej pożądane, biorąc pod uwagę cele i zadania tekstu docelowego.

4.2. Zawartość i zastosowanie korpusu jakościowego na DVD

Korpus ilościowy na DVD składa się z pięciu tekstów o łącznej ilości 3, 931 słów. Teksty te są zaczerpnięte z magazynów popularnonaukowych lub komputerowych i zostały ręcznie wybrane, ponieważ udzielają klarownych wyjaśnień tematycznych.

„Much Ado abort DVD” New Scientist (sierpień 1996)

“How DVD Works” Windows Magazine (październik 1997)

“Hot or Hype?-New and emerging technologies” Windows Magazine (styczeń 1998)

“The DVD Invasion” Computer News (czerwiec 1998)

“DVD put to the test” EE Times (grudzień 1999)

Niektóre artykuły są nieco starsze od tekstów źródłowych (jeden o prawie trzy lata). Jak wspomniano w rozdziale 3.2., starsze teksty mają rzeczywistą wartość merytoryczną, ponieważ pojęcia wyjaśnione są w sposób bardziej klarowny i szczegółowy, kiedy nowe technologie i produkty zostają wprowadzone. Z tego powodu, że dana dziedzina szybko się rozwija i terminy oraz pojęcia mogły również się zmienić, konieczne było zawarcie niektórych z najnowszych publikacji.

Korpus ten był przydatny do nauki podstawowych pojęć i terminów związanych z daną tematyką. Dało nam to dostęp do informacji, które umożliwiły poprawę niektórych błędów studentów, takich jak przedstawione poniżej. Zauważmy, że jeśli oceniający może nie potrzebować sięgania do korpusu, aby skorygować niektóre rzeczy, użyteczne jest jednak zapewnienie studentowi konkretnej reakcji opartej na korpusie. Z mojego doświadczenia wynika, że ten rodzaj reakcji jest o wiele bardziej doceniany przez studentów.

Tekst Źródłowy: Comme le CD audio, le DVD est Lu par um faisceau laser qui balaie les pistes du disque percées d’une infinité de trous, potreurs de l’information binaire. La différence entre DVD et CD réside dans la taille des trous : 0,83 μm pour le CD, 0,40 μm pour le DVD, et la distance entre les pistes (respectivement 1,60 μm et 0,74 μm).

Tłumaczenie Studenta: Like the audio CD, the DVD is read by a bundle of lasers which brush the pits of the disc etched with an infinite number of gaps which carry binary information. The difference between DVD and CD lies both in size of the gaps- 0.83 μm for the CD and 0.40 μm for the DVD, and in the distance between the pits (1.60 μm and 0.74 μm respectively).

(Płyta DVD, podobnie jak płyta CD, jest odczytywana przez wiązkę laserów, które dotykają wgłębień w płycie pokrytej niezliczoną ilością luk zawierających informacje binarne. Różnica między płytą DVD a CD polega na różnicy w rozmiarze luk- 0,83 μm dla płyty CD i 0,40 μm dla DVD, oraz na różnicy pomiędzy wgłębieniami (odpowiednio 1,60 μm i 0,74 μm)).