Czytelnia / Teoria tłumaczenia

Według Bolivar nie wszystkie trójwiersze są trójczłonowe. Mogą wykazać one więcej niż trzy człony pod warunkiem, że zdanie LF jest powtórzone a V stanowi ostatni człon. Tak więc trójwiersze, takie jak LFLFV lub LFLFLV mogą mieć miejsce, kiedy V jest ominięta przez pisarza.

Badania artykułów wstępnych z innych brytyjskich gazet przeprowadzone przez Bolivar potwierdziły istnienie struktur trójczłonowych  w tych gazetach.

Równolegle do badań Bolivar, Riazi i Assar (2001) przeprowadzili podobne na perskich artykułach wstępnych do gazet, aby dowiedzieć się, czy te same makrostruktury są wykrywalne w tym konkretnym gatunku. Zostały zbadane artykuły wstępne sześciu obecnie publikowanych perskich gazet. Do analizy losowo wybrano próbkę 60 artykułów wstępnych, po 10 dla każdej gazety.

Artykuły wstępne zostały zanalizowane na dwóch płaszczyznach:

1)      płaszczyźnie retorycznej struktury makro,

2)      płaszczyźnie mikrosyntaktycznej.

Każdy tekst (artykuł wstępny) został podzielony na jednostki zdaniowe oraz przydzielony według swojej funkcji; „Lead”, „Follow” i „Valuate”. Następnie określono interkodujące wskaźniki wiarygodności podziału i kodyfikacji tych artykułów wstępnych. Został osiągnięty  wskaźnik wiarygodności powyżej 80. Poniższy fragment pochodzi z Iran (27.06.1997), jednej z gazet i jest przykładem trójwiersza w artykułach wstępnych z perskich gazet.

L

Motywujący rozkaz Ostatniego Imama w maju 1979 stanowił zaczątek rewolucyjnej epoki tego popularnego ruchu, aby zbudować i rozwinąć wioski poprzez organizację pod nazwą Jihad e-Sazandegy.

 

F

Była to rewolucyjna instytucja, której podstawowy obowiązek stanowiło polepszenie warunków gospodarczych i socjalnych mieszkańców irańskich wiosek.

V

Wielkie osiągnięcia Jihad-e-Sazandegy oraz owocne działania instytucji publicznej potwierdziły poprawność rozpoznania oraz wielkość poglądów rewolucyjnych.

Wyniki analizy dokonanej na artykułach wstępnych wskazują, że najczęstszym wzorcem dotyczącym wszystkich badań na gazetach było LFV. Innymi słowy, możemy stwierdzić, że ogólną strukturą makro perskich artykułów wstępnych jest LFV. Ta konkluzja stoi na równi z wnioskami Bolivar (1994) odnoszącymi się do gazety The Guardian. Ten wspólny wzorzec pomiędzy dwoma językami zwiększa przekładalność artykułów wstępnych. Zadaniem tłumacza byłoby szukanie trójwierszy oraz próba dobrania odpowiedniej składni oraz słownictwa.

Należy zaznaczyć interesującą zbieżność, a mianowicie, w badaniu zarówno Bolivar, jak i naszym okazało się, że każdy człon charakteryzuje się specyficznymi typami zdania. Na przykład uważa się, że „Leads” były przeważnie wyrażane w formach pytających; „Follows” w większości używały struktur strony biernej, a „Valuates” – trybu warunkowego oraz spójników. Użycie tych szczególnych struktur syntaktycznych dla poszczególnych członów może być po części uzasadnione w świetle funkcji dyskursu przypisanej każdej strukturze, co zostało omówione w poprzednich badaniach.