Czytelnia / Teoria tłumaczenia

Na przykład wyraz komunał (cliche) został zdefiniowany w słowniku online Random Mouse Webster’s jako „banalne, stereotypowe wyrażenie” (”a trite, stereotyped phrase”). Taki sam problem odzwierciedlają przykłady definicji wyrazu alkoholizm (alcoholism) zawarte w niektórych słownikach jednojęzycznych:

a. WWWebster Dictionary (Merriam Webster, online)

alkoholizm rzecz.

1 : utrzymujące się nadmierne lub nałogowe używanie napojów alkoholowych

2 : zatrucie alkoholem; zwłaszcza: złożone chroniczne zaburzenia psychologiczne i żywieniowe związane z nadmiernym i zazwyczaj nałogowym spożywaniem alkoholu

b. The Wordsmyth English Dictionary-Thesaurus (online)

alkoholizm definicja: stan patologiczny wynikający z nałogowego nadużywania napojów alkoholowych, charakteryzujący się uzależnieniem od alkoholu, trudnościami we właściwym funkcjonowaniu i silnymi objawami abstynencyjnymi (głodu alkoholowego) po zaprzestaniu spożywania alkoholu.

  1. Random House Webster's (Random House, online)

al-ko-hol-izm (zapis fonetyczny wymowy) rzecz. 1. chroniczne zaburzenia charakteryzujące się uzależnieniem od alkoholu, powtarzającym się nadmiernym używaniem napojów alkoholowych oraz obniżoną zdolnością do funkcjonowania społecznego i zawodowego. [1855-60]

Mając przed sobą ten rodzaj problemu, oczywistym rozwiązaniem było rozpoczęcie tworzenia zgodnego z indywidualnymi potrzebami dwujęzycznego leksykonu zaprojektowanego specjalnie do pomocy chińskim studentom, który w tym samym czasie mógłby zostać całkowicie włączony do różnych ćwiczeń CALL w Wirtualnym Centrum Językowym.

Ponieważ dwujęzyczny słownik online VLC jest przeznaczony głównie dla chińskich uczniów języka angielskiego, ważne jest użycie jak najprostszych definicji oraz unikanie używania tylko tych definicji, które zawierają skomplikowane słownictwo wymagające dalszych wyjaśnień, jak np.: „chroniczne zaburzenia charakteryzujące się uzależnieniem od alkoholu, powtarzającym się nadmiernym używaniem napojów alkoholowych” (Random House Webster's). Dlatego nasi leksykografowie często muszą upraszczać definicje słownikowe, aby móc je umieścić jako hasła w Wirtualnym Centrum Językowym, co ilustruje jedna z definicji alkoholizmu określająca go po prostu jako: bycie uzależnionym od napojów alkoholowych” (“being addicted to alcoholic drinks”).

Podczas gdy uproszczenie definicji nie sprawia większych trudności technicznych, tłumaczenie niektórych rodzajów wyrazów na język chiński postawiło naszych leksykografów w obliczu kilku dylematów językowych. Zostały one omówione poniżej.