Czytelnia / Teoria tłumaczenia

Tabela nr 1: Rozmieszczenie europejskich wymagań 15038 w działach/dziedzinach norm

Powracając do trzech rodzajów standardów, o których wspomniano wcześniej (a mianowicie Produkt, Proces (w tym zasoby ludzkie) i Zarządzanie), standard ten wyraźnie dotyczy raczej procesu i zarządzania aniżeli produktu czy ludzi. Skupia się raczej na procesach niż na produkcie/rezultatach usług. Nie znajdziemy żadnych szczegółowych wymogów dotyczących testowania i certyfikacji kwalifikacji tłumaczy ani szczegółowych metod pomiaru produktu końcowego czy zgodności z normami.

Kwestie dotyczące europejskiego standardu EN 15038 

Stosowanie się do tego standardu porusza wiele kwestii, szczególnie jeśli chodzi o relacje pomiędzy tłumaczami niezależnymi a biurami tłumaczeń.

Podwykonawstwo

Przykładowo, w akapicie 5.4.3 Korekta jest mowa o tym, że „Dostawca usług tłumaczeniowych powinien dopilnować, aby tłumaczenie zostało skorygowane” (i dalej, że „Korektorem nie powinna być osoba tłumacząca…”).

Jeśli jesteś dostawcą usług tłumaczeniowych (tj. głównym i bezpośrednim wykonawcą w umowie z klientem), to twój produkt końcowy (tłumaczenie) powinno zostać skorygowane przed dostarczeniem go klientowi.

Jeśli jesteś podwykonawcą (np. niezależnym tłumaczem) dla dostawcy usług tłumaczeniowych, twoje tłumaczenie może zostać skorygowane przez innego niezależnego tłumacza przed przekazaniem go dostawcy lub można je odesłać dostawcy bez korekty.

W tym przypadku standardy wyraźnie mówią, że „Jeśli dostawca usług tłumaczeniowych zatrudnia osobę trzecią do wykonania projektu tłumaczeniowego lub jakiejkolwiek jego części, dostawca jest w dalszym ciągu odpowiedzialny za dostosowanie się do wymagań wynikających z zestawu norm w czasie wykonywania tego projektu lub jakiejkolwiek jego części”.

Z mojego doświadczenia wynika, że stanowi to istotną kwestię w naszej branży, jako że w większości biur tłumaczenia nie są korygowane przed przekazaniem ich ostatecznemu odbiorcy/klientowi! Tak przynajmniej wynika z mojego doświadczenia…