Czytelnia / Teoria tłumaczenia

Co to jest tributo?

Podstawowe prawo dotyczące tributos nosi nazwę Código Tributário Nacional, zazwyczaj używa się skrótu CTN, Prawo 5172/66. Jego często używanym odpowiednikiem angielskim jest Narodowy Brazylijski Kod Podatkowy, co jest w miarę dobrym tłumaczeniem. Jednak pełne znaczenie oddawałoby określenie Narodowy Brazylijski Kod Należności, o czym się przekonamy, czytając dalej. CTN był wielokrotnie zmieniany i uzupełniany. Federalna Konstytucja z 1988 roku, sama często zmieniana, wprowadziła ważne poprawki. Presidência da República(Kancelaria Prezydencka) prowadzi świetną stronę internetową, gdzie znajdują się wszystkie prawa federalne, łącznie z ogółem poprawek wprowadzonych w ubiegłych latach. Nie trzeba się logować, by nieodpłatnie pobrać wszystkie przepisy.

Artykuł 3 Código Tributário Nacional (CTN) określa tributo jako „toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”. W dosłownym tłumaczeniu oznaczałoby to „...każdą obowiązkową opłatę, z wyjątkiem grzywny za nielegalne działania, dokonaną w formie pieniężnej lub dającą się przeliczyć na pieniądze, która jest prawnie wymagana i nałożona przy pomocy dokładnie określonych administracyjnych ustaw ”.

Pierwszym przychodzącym na myślodpowiednikiem dla słowa tributo jest podatek. Jednak tributo obejmuje znacznie szerszy zakres niż podatek w języku angielskim, o czym się zaraz przekonamy. Możemy zatem powiedzieć, że tributo jest należnością. Z drugiej strony dotyczy też grzywny lub odebrania własności jako wykonania kary w celu spełnienia orzeczenia sądowego. Innymi słowy, należność ma szerszy zakres niż tributo. W rzeczywistości używanie terminu należność jako ekwiwalentu słowa tributo jest tylko wybraniem mniejszego zła, odgrywa jednak ważną rolę, gdy w tekście omawia się kilka rodzajów tributo.

Rodzaje tributo ...

W artykule 5 CTN wymienione są trzy typy tributo (espécies tributárias): impostos, taxas i contribuições; Paragraf 15wprowadza pojęcie empréstimos compulsórios (obowiązkowe pożyczki). Prawo i prawnicy dokonują szczegółowego rozróżnienia pomiędzy tymi wszystkimi rodzajami; laik, a nawet dziennikarz, którzy powinni je znać, czasami nie mają o tym pojęcia. Na Contribuições często mówi się impostos w tekstach nietechnicznych, co w pewnym stopniu może prowadzić do dodatkowego zamętu.

Contribuições de melhoria.Aby zrozumieć, jak działa system, najlepiej zacząć od contribuições de melhoria (CTN, art. 81). Są one nakładane na prywatną własność, aby pokryć koszty rozwoju publicznego, który swoje skutki będzie miał we wzroście wartości mienia. Jest to często nazywane specjalną oceną, przynajmniej w USA. To surowa zasada quid pro quo: posiadasz dom na nowo wybudowanym osiedlu, gdzie ulice nie mają jeszcze chodników. Wtedy prefeitura nakłada contribuição de melhoria i wykorzystuje postępowanie w celu opłacenia przedsiębiorcy zajmującego się nakładaniem nawierzchni. Contribuições de melhoria są wpłacane na osobne fundusze i muszą być osobno rozliczone w celu zapewnienia, że wpływy pieniężne są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. Zatem wpływy z contribuição na wyłożenie chodników muszą być użyte do opłacenia wykonawcy odpowiedzialnego za prace, jak i związane z nimi wydatki, aby przypadkiem np. nie przeznaczyć pieniędzy na budowę szpitala zamiast na położenie chodników. Proszę zauważyć, że ten typ opłaty ma bardzo mało wspólnego z angielskim pojęciem podatku, a jest nazywane a tributo w j. portugalskim.