Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Użycie narzędzia Trados WinAlign do nauczania konceptu ekwiwalencji tłumaczenia

Shih Chung-ling

tłum. Joanna Wilczyńska

Źródło: www.accurapid.com

Streszczenie

W niniejszym artykule omówiona została pedagogiczna skuteczność użycia programu pamięci tłumaczenia na przykładzie narzędzia Trados WinAlign w procesie nauczania konceptu ekwiwalencji tłumaczenia (TE). Zazwyczaj wykładowcy nauczali TE, stosując metodę normatywną wykładu i konwersatorium odpowiedniej teorii TE. Jako alternatywę nauczania TE zaproponowano użycie metody opisowej. Autorka przeprowadziła doświadczalny projekt tłumaczenia przy użyciu technologii wśród słuchaczy studiów magisterskich, którzy zajmowali się edytowaniem zestawień utworzonych przez Trados WinAlign. Proces edycji pozwolił studentom na określenie różnych stylów TE, takich jak silna TE, umiarkowana TE, słaba TE, bardzo słaba TE. Na zakończenie projektu dotyczącego przekładu studenci wypełnili ankietę. Mimo że zaobserwowano pedagogiczną skuteczność narzędzia Trados WinAlign przy akwizycji konceptu TE, wyniki testu muszą być sprawdzone w różnych grupach studentów, aby zdecydowanie potwierdzić jego korzyści.

I. Wprowadzenie

Pojęcie ekwiwalencji tłumaczenia (TE) dotyczy równorzędnych stosunków pomiędzy językiem docelowym (TL) i wyjściowym (SL). TE jest przedmiotem badań literatury tłumaczeniowej od kilkudziesięciu lat i została uznana za niezbędną w nauczaniu translacji. Stwierdzono, że początkujący tłumacze wykazują większą skłonność do niewłaściwego wykonywania przekładów, gdy nie mają wystarczającej wiedzy na temat TE. Nauczyciele wykładający teorię translacji zwykle popierają wykłady przykładami w celu zaprezentowania konceptu TE. Autorka tych badań zaproponowała zastosowanie technologii pamięci tłumaczenia (TM) na przykładzie narzędzia Trados WinAlign, jako pomoc w nauczaniu konceptu TE. Zaangażowała grupę studentów do edycji zestawień SL-TL utworzonych za pomocą Trados WinAlign, które umożliwia rozpoznawanie różnych styli TE.

1.1. Pytania w toku badań

W tym eksperymentalnym projekcie nauczania konceptu TE za pomocą wizualnych zestawień autorka postawiła hipotezę zakładającą, że metoda tłumaczenia przy użyciu technologii jest korzystna dla studentów pod trzema względami. Po pierwsze, proces edytowania zestawień SL-TL zapewni praktyczne doświadczenie i odpowiednio podnosi efektywność nauczania za pomocą konceptu TE. Po drugie, zróżnicowanie proporcji czterech styli dla poszczególnych typów tekstów umożliwia poznanie dynamicznego charakteru konceptu TE. Po trzecie, utworzone za pomocą Trados WinAlign zestawienia dostarczają obrazowych wskazówek dla lepszego zrozumienia konceptu TE. Stwierdzono również, że u studentów zajmujących się edytowaniem zestawień zmniejszył się strach przed nauką.

Na podstawie powyższej hipotezy autorka sformułowała kilka pytań badawczych, na które miała nadzieję znaleźć odpowiedzi na podstawie analizy wyników ankiet przeprowadzonych wśród studentów po zakończeniu projektu.

  1. Czy alternatywne podejście do edytowania zestawień utworzonych za pomocą Trados WinAlign jest mniej teoretyczne i dzięki temu bardziej przekonujące i efektywne niż konwencjonalne podejście teoretyczne?
  2. Czy zestawienia utworzone za pomocą Trados WinAlign umożliwiają studentom określanie różnych stylów TE zamiast form dychotomicznych TE?
  3. Czy edytowanie zestawień utworzonych za pomocą Trados WinAlign pomaga studentom dostrzec, że TE różni się w różnych typach tekstów i posiada dynamiczny charakter?
  4. Czy rzeczywiście edytowanie zestawień SL-TL sprawia, że nauka konceptu TE przebiega pod mniejszą presją niż w przypadku skomplikowanych teorii TE?
Odpowiedzi na te pytania pomogłyby autorce/ badaczom w zrozumieniu myśli i opinii uczestników na temat wykorzystania technologii TM przy nauczaniu konceptu TE.