Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Zachowanie formatowania

Kolejną zaletą używania TM jest to, że podstawowy format w którym tekst źródłowy dostarczony jest tłumaczowi pozostaje nietknięty. Oznacza to, że jakiekolwiek formatowanie w edytowanym dokumencie lub oznaczenie i grafika na stronie internetowej pozostaną w przetłumaczonej wersji. Ma to kluczowe znaczenie, gdy tłumaczony jest materiał dotyczący elektroniki. W innym przypadku formatowanie musiałoby być przeprowadzone ręcznie po ukończeniu przekładu tekstu. Pociągałoby to za sobą znaczne nakłady czasu i wysiłku zarówno ze strony tłumacza jak i klienta.

Współczynnik trafień

Jak już mówiliśmy, narzędzia TM porównują tłumaczony tekst z zawartością TM, aby zasugerować możliwe wersje przekładu i uniknąć podwojenia wysiłku tłumacza

Szanse znalezienia bardzo dużej liczby identycznych wyrażeń nawet w dwóch instrukcjach obsługi tego samego produktu są raczej nikłe. Co więcej, czasem nawet 100% trafień może być mylących – odpowiednik segmentowo-poziomowy faux amis. Jak wynika z poprzednich dyskusji nad NLP i MT, wyrażenie takie jak „Chodźmy do banku” wymagałoby, w zależności od kontekstu, różnych tłumaczeń.

Dlatego ważna jest umiejętność identyfikacji segmentów, które są podobne, lecz nie identyczne, do tych przechowywanych w TM. Identyfikacja takich nieścisłych trafień jest główną cechą TM. Odsetek nieścisłych trafień jest zazwyczaj podawany w procentach.

Oczywiście, podczas, gdy wysoki odsetek nieścisłych trafień, wynoszący nawet 95%, może wymagać tylko drobnej modyfikacji, ich niski odsetek wynoszący 60% może wymagać ponownego tłumaczenia od początku. Różne stopnie nieścisłych trafień mogą okazać się użyteczne w różnych okolicznościach. okolicznościach tego powodu tłumacz powinien umieć wyznaczyć poziom na którym takie trafienia powinny być zaproponowane jako tłumaczenia-kandydaci – nosi to czasem nazwę: próg niejasnych trafień.

Nie powinien również uciec uwadze fakt, że współczynnik trafień pomiędzy mającym być przetłumaczonym dokumentem a zawartością TM będzie miał często przełożenie na współczynnik płacy za wykonany przekład, w szczególności, gdy klient dostarczył TM!

Użycie dopasowania w celu stworzenia pamięci tłumaczeniowych (TM)

Oczywiście, aby TM była użyteczna musi ona zawierać teksty wyjściowe i docelowe podobne do tekstu, który ma zaostać przetłumaczony. Jednakże nie zawsze oznacza to, że materiał przetłumaczony już uprzednio bez narzędzi TM nie może być użyty jako punkt wyjścia. Możliwe jest stworzenie TM z istniejących już przekładów lub tekstów analogicznych. W tym celu należy najpierw wprowadzić tekst wyjściowy i docelowy do jednego z narzędzi TM. Aplikacja podzieli tekst na segmenty i spróbuje dopasować je do ekwiwalentnych segmentów w celu utworzenia jednostek translacyjnych. Jak już wspomniano wyżej, na segment będzie składać się jednostka taka jak zdanie lub pozycja w spisie.