Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Na przykład, możemy zapytać o wszystkie wyrazy pokrewne jednemu głównemu słowu lub o wszystkie słowa konkretnego języka. Mówiąc ściśle, umożliwiają one bezpośredni powszechny dostęp do informacji. W Internecie istnieje wiele słowników, glosariuszy i baz danych z fachową terminologią. Le Nouveau Grand Dictionnaire Terminologique stworzony w Quebeku (Kanada), zawierający 3 miliony terminów z 200 dziedzin w języku francuskim i angielskim. Kolejnym ważnym źródłem jest EURODICAUTOM, wielojęzyczna terminologiczna baza danych stworzona przez Unię Europejską w 1973, która obejmuje mnóstwo obszarów specjalistycznych, zarówno naukowych, jak i nienaukowych. (lista zaczyna się następująco: Agriculture, Arts, Automation...). Dodatkowo są tam strony internetowe oferujące informacje w zakresie terminologii przydatnej tłumaczom. Jedną z tych stron jest centrum badawcze TERMISTI wchodzące w skład Wyższego Instytutu Przekładu i Tłumaczeń Konferencyjnych (ISTI) (http://www.termisti.refer.org) dostarczające następujące informacje:

  • Słowniki dostępne w Internecie, takie jak te wyżej wspomniane
  • Sieci terminologiczne, takie jak RIFAL (Réseau international francophone d'aménagement linguistique), RITERM (Red Iberoamericana de Terminología)
  • Projekty terminologii europejskiej, takie jak Human Language Technologies, Information Society Technologies
  • Szkoły tłumaczy
  • Fora i listy dyskusyjne i rozpowszechniające
  • Konferencje
  • Czasopisma, takie jak: International Journal of Lexicography, La banque des mots, L'actualité terminologique, Méta, Terminogramme, Terminologies nouvelles, Terminology, Terminometro, Translation Journal, Apuntes.

Skorowidze
Skorowidze komputerowe nie zastępują narzędzi takich jak słowniki czy glosariusze ale dostarczają dodatkową metodę radzenia sobie z tekstami do tłumaczenia. Są to edytory tekstu, które produkują listę wszystkich przypadków ciągu liter występujących w określonym korpusie, w celu wskazania schematów, które w innym wypadku nie byłyby zrozumiałe. Litery te mogą utworzyć część słowa, taką jak np. przedrostek czy przyrostek, albo całe słowo lub grupę słów. Do szczególnych funkcji skorowidzów należą: podanie statystycznych danych liczby słów lub propozycji, klasyfikacje słów itd. pod względem częstości lub porządku alfabetycznego i, co być może najważniejsze, identyfikowanie właściwego kontekstu, w którym te słowa się pojawiają. Jeśli tłumaczy się większą ilość tekstów, informacja może zostać zakumulowana i zachowana, wytwarzając bazę danych dostępną do pomocy w każdej chwili, w sposób niesekwencyjny. Skorowidze są szczególnie wartościowe dla osób tłumaczących teksty specjalistyczne ze stałym słownictwem i zwrotami o ściśle określonym znaczeniu. Zapewniają one ścisłość terminologiczną, dając tłumaczowi większą kontrolę nad tekstem, bez względu na jego długość i złożoność. Nie są one jednak tak pomocne dla tłumaczy literatury stale stawiającym czoła problemom związanym z polisemicznym i metaforycznym użyciem języka. Mimo to, niektórzy tłumacze literatury używają skorowidzów. Najwyraźniej odgrywają one ważną rolę we wszystkich rodzajach tłumaczeń.     

Dwujęzyczne teksty on-line
Korpus dwujęzyczny składa się zwykle z tekstu źródłowego i jego przekładu, wykonanego wcześniej przez tłumaczy. Ten typ dokumentu, który jest magazynowany elektronicznie, nazwano bi-tekstem. Ułatwia on wykonywanie późniejszych tłumaczeń poprzez dostarczanie gotowych rozwiązań do stałych zwrotów, automatyzując w ten sposób część procesu. Wzrost rynku tłumaczeniowego doprowadził do większego zainteresowania części firm i organizacji międzynarodowych zbiorami tekstów lub korpusów w różnych językach magazynowanych systematycznie on-line i dostępnych do natychmiastowej pomocy.