Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

W pierwszej kolumnie widzimy sekwencję „kroków” przedstawioną w formie trybu rozkazującego. Druga kolumna zawiera przedmioty działania lub dopełnienie zdania. Pozostałe kolumny zawierają różne rodzaje okoliczników. W zależności od poziomu zaawansowania ucznia, okoliczniki mogą być zamieszczone w jednej kolumnie lub, jak tutaj, każdy okolicznik może być przyporządkowany do innej kolumny zatytułowanej: „gdzie”, „narzędzie”, „ograniczenie”, „ czas trwania”. Czytanie notatki w pionie odzwierciedla sekwencję wykonywanych kroków, podczas gdy czytanie tekstu poziomo ukazuje części zdania: orzeczenie-dopełnienie, orzeczenie - dopełnienie- okolicznik lub orzeczenie – dopełnienie- okolicznik - okolicznik. Jak już uprzednio zaznaczono, liczba zawartych szczegółów zależy od poziomu zaawansowania uczących się.

Zauważamy, że takiego typu notatki umożliwiają kontrolę nad skomplikowaną, złożoną siecią określników i zaimków w języku angielskim. Odróżnia to język angielski od np. języka arabskiego.

Drugi tekst, który również dotyczy sekwencji wydarzeń będzie skupiał się wokół kolumny czasowników w odpowiedniej formie.

Kilku

Chińczyków

przyjechało

 


 


do misji o zmroku

Chińczycy

 


poprosili

biskupa

aby poszedł z nimi

 


Biskup

 


poszedł

 


 


z nimi do szpitala

Biskup

 


leczył

rannych

 


 


Zgodnie z zasadami sekwencja zdarzeń jest zobrazowana w pionie, natomiast struktura zdań została przedstawiona w poziomie.

Jeśli zostanie dodany opis, notatka będzie wyglądała w sposób następujący:

Kilku Chińczyków

przyjechało

 


 


do misji

o zmroku

[uzbrojeni]

Chińczycy

poprosili

biskupa

aby poszedł z nimi

 


 


[trochę lekarstw]

Biskup

poszedł

 


 


do szpitala

z nimi

 


Biskup

leczył

rannych

 


 


 


[czternastu Chińczyków]

Zauważamy, że w przypadku opisu czasownik nie jest nośnikiem głównego sensu wypowiedzi. Z tego powodu w notatkach wyróżnia się słowa mające kluczowe dla tekstu znaczenie. Zrekonstruowanie powyższej notatki spowodowałoby powstanie następującego tekstu: Kilku Chińczyków przyjechało do misji o zmroku. Byli uzbrojeni. Poprosili biskupa, żeby poszedł z nimi. Miał ze sobą trochę lekarstw…itd.