Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza


Studenci uświadamiają sobie, że stopień naukowy czy stanowisko w pracy czasami może sprawić tłumaczowi wiele trudności. W takim przypadku oprócz odpowiednika w ich języku powinni dać przypis i wyjaśnić znaczenie danej frazy. Studenci są jednocześnie kierowani i zachęcani do pracy z Internetem: ćwiczą w ten sposób nie tylko umiejętność szukania potrzebnych terminów, lecz również posługiwanie się stronami w języku angielskim, uczą się terminologii i doskonalą swój angielski. Jeśli zdecydują się w przyszłości pracować w zawodzie tłumacza, komputer nie będzie dla nich przeszkodą, a raczej użyją go do celów dydaktycznych.

Rola gramatyki

Zaczynając od gramatyki, studenci zdobywają wyższy poziom wiedzy o translacji i odwrotnie, tłumacząc, stają się bardziej kompetentni w dziedzinie struktur gramatycznych. Przekład jest mediacją kulturową, dlatego czytanie po angielsku o kulturze włoskiej zaznajamia ich z obrazem Włoch widzianym przez świat anglo-amerykański. Porównanie dwóch kultur pozwala studentom zapoznać się z elementami lingwistycznymi, które są nierozerwalnie związane z ich kulturą. Zasady gramatyczne stanowią szkielet języka i nie mogą być lekceważone. Podczas przekładu, ale również w pracy z podobnymi tekstami, można odkryć rolę zasad gramatycznych, jak również ich zastosowanie. Niektórzy studenci mają trudności ze zidentyfikowaniem czasu i przetłumaczeniem go właściwie. Podczas dyskusji w klasie o przetłumaczonym fragmencie lub nawet jednym słowie studenci mogą zauważyć, że słowo zazwyczaj nie ma tylko jednego możliwego wariantu tłumaczeniowego. Dowiadują się, że każdy wyraz przybiera inne znaczenie w zależności od kontekstu, w jakim się pojawia.

Translacja musi iść w parze z interpretacją, nawet w przypadku tekstów pisanych. Celem obu jest transfer informacji ze źródła do odbiorcy. Interpretacja może służyć jako mentalne ćwiczenie, aby poprawić zdolności mówienia studentów, mimo że w dalszym ciągu powinni oni ćwiczyć umiejętności konwersacji.

Mimo że nasi studenci nie zamierzają pracować w profesji tłumacza, przekład pomaga im zrozumieć relacje pomiędzy ich językiem ojczystym a obcym. Proces zachodzący w ich umysłach odbywa się podświadomie za każdym razem, gdy używają języka obcego.

Ćwiczenia translacyjne na zajęciach


Po pierwsze, bardzo pomocne może być tłumaczenie krótkich zdań, tak aby później móc zbudować cały paragraf i rozwinąć strukturę pojedynczych wyrażeń. Jak wspomniałam wcześniej, gramatyka jest podstawą w nauce języka. Tłumaczenie dosłowne w tłumaczeniu zwrotnym umożliwia studentom uwypuklenie relacji pomiędzy dwoma językami. Język ojczysty i obcy mają różne struktury. W języku włoskim kolejność słów jest dowolna: podmiot nie musi być na początku zdania, tak jak w angielskim, w którym kolejność słów jest z góry określona.

Tłumaczenie zwrotne odbywa się na poziomie raczej strukturalnym niż leksykalnym; jest to porównanie dwóch wzorców językowych, w których jednostki leksykalne mogą, lecz nie muszą, pasować. Można zrozumieć zdanie od strony logicznej i konsekwentnie przełożyć znaczenie na drugi język. To ćwiczenie wymaga tłumaczenia tekstu oraz uświadamia, że straty, zyski, kompensacje, pominięcia jak również zmiany są nieodłącznym elementem translacji. Prosty przykład ze znakiem pozwoli łatwiej zrozumieć ten fenomen: „Reduce speed now” i „Rallentare”, oba słowa oznaczają redukcję prędkości. Porównując te słowa, zauważamy, że w angielskim występują aż trzy, podczas gdy w języku włoskim tylko jedno, bezokolicznik wyrażający tryb rozkazujący.