Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Przykład: Zadanie krótkiej odpowiedzi

  1. What is the main function of the human liver?
  2. What is the medical specialty which deals with cancer patients?

Przykład: Zadanie z lukami

Poniższe słowa nie tworzą pełnych zdań. Uzupełnij luki tak, by słowa układały się w pełne zdania.

  1. He was in such _______he forgot his suitcase.
  2. The deeper the roots are, ____________to pull the trees out.

Zadania z dwiema możliwościami

Bardziej znane jako zadania typu ‘tak lub nie’, ‘prawda czy fałsz’. Sprawdzają, jak dobrze studenci znają fakty i definicje, a także, czy potrafią wskazać różnicę pomiędzy faktem a opinią. Jednakże trudno je jasno sformułować, a ich treść nie powinna zawierać takich wyrazów jak ‘nigdy’ i ‘zawsze’.

Przykład: Prawda/Fałsz (ang. True/False)

Place T or F in the space provided. If the statement is false, provide the correct answer on the line below the statement.

  1. Consumers and producers share the burden of a sales tax. (T)
  2. The seller of the product levies sales taxes. (F)

The government levies the tax; the seller collects the tax for the government.

Zadania wielokrotnego wyboru

Zadania wielokrotnego wyboru mogą sprawdzać poziom realizacji wielu celów nauczania: poziom przyswojenia i analizy słownictwa, zdolność zastosowania zasad, związki przyczynowo – skutkowe, a także zdolności analizowania danych (Ebel & Frisbie 1991). Wczesne badania w dziedzinie stosowania testów i pomiarów wykazały, że test wielokrotnego wyboru, z daną liczbą zadań, ma wykazać się równie wiarygodnymi wynikami co test typu prawda/ fałsz, oparty na dwa razy większej liczbie zadań (Ebel 1979). Przygotowanie dobrego testu wielokrotnego wyboru jest wyzwaniem. Osoby zajmujące się tym zawodowo, w ciągu ośmiogodzinnego dnia, są w stanie napisać dziesięć testów (Gage & Berliner 1979).

Sprawdzanie wiedzy drogą testów wielokrotnego wyboru jest kwestią kontrowersyjną. Niektórzy wykładowcy nie widzą potrzeby przedstawiania czterech możliwych odpowiedzi; niektórzy z nich uważają, że sprzyja to biernej postawie studenta. W rzeczywistości, testy wielokrotnego wyboru mają więcej zalet niż wad. Po pierwsze, wykładowca może stworzyć bazę zadań, zmieniać ich konstrukcję i wielokrotnie wprowadzać do testu te najbardziej efektywne. Co więcej, dają one nauczycielowi możliwość bycia kreatywnym podczas sprawdzania umiejętności tłumaczeniowych.

Przykład: Zadanie wielokrotnego wyboru

Read the text below and answer the questions.

We are intensely competitive. If we think that we have any chance at all to move beyond bare survival, we are almost all ambitious. We worry about winning our honor, our pride, our integrity, our desire to be heard, our need to be right, who recognizes us, whether we are achieving enough, rich enough, good-looking, well-dressed, influential-the list is endless.