Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Aby sprawdzić umiejętności studentów w zakresie stosowania poznanej terminologii, możesz ich poprosić o przetłumaczenie określonej liczby zdań w danym okresie.

Przykład:

Polecenie: Przetłumacz poniższe zdania w ciągu 2 minut, a następnie poproś o część drugą.

  1. Rinse off with warm water and follow with a cream of your choice.
  2. Apply generously to the neck and face.
  3. This cream will ensure you the softest skin ever.

Polecenia: Czas pisania egzaminu wynosi dwie godziny.

Podczas pisania części pierwszej nie można korzystać z leksykonów i słowników.
Po ukończeniu części pierwszej, oddaj ją egzaminatorowi i rozpocznij część drugą.
Możesz korzystać ze swojej dokumentacji przy pisaniu części drugiej i trzeciej

Przykład:

Część pierwsza. 5 punktów.

Przeczytaj poniższe zdania i ich tłumaczenia. Popraw błędy. Mogą mieć charakter językowy, stylistyczny i znaczeniowy.

  1. Saudis split over possible freeze of their US assets (original). Il est possible que les Etats Unis gelent les avoirs Saudiens.
  2. Le droit à l'alimentation est aussi un formidable enjeu de démocratie (original). The right of food is also an enormous challenge for democracies everywhere.
  3. Le comité chargé de la lutte contre le blanchiment a publié hier un avertissement pour mettre en garde les libanais contre des operations frauduleuses (original). The anti-money washing committee published an advertisement yesterday which told the Lebanese public that they better not participate in illegal money transactions.
  4. There has been no dramatic shift in terms of getting out of the US (original). (Note: with reference to getting money out of the US) Personne ne veut quitter les Etats-Unis avec son argent de poche.
  5. En realité, ces accords n'ont pas profité aux pays en développement (original). Actually, these agreements did not profit to the developing countries.

Przykład: Przetłumacz poniższy fragment na język arabski. 70 punktów.

Omów pięć problemów tłumaczeniowych, z którymi przyszło ci się zmierzyć. 20 punktów.

Czy elementy kulturowe czynią ten tekst trudnym do przetłumaczenia? Uzasadnij. 10 punktów.

"But there is something I must say to my people, who stand on the warm threshold which leads into he palace of justice. In the process of gaining our rightful place, we must not be guilty of wrongful deeds. Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. We must forever conduct our struggle on the high plain of dignity and discipline...