Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Istnieją także przypadki não-incidência (transakcji nieopodatkowanych,  transakcji wolnych od podatku). [Obecny trend do używania não plus rzeczownik abstrakcyjny (não-exclusão, não-incidência) jest bardzo powszechny, ale zajmę się tym w kolejnym artykule]. Não-incidência może mieć trzy rodzaje:

Imunidade (zwolnienie od podatku), przypadki regulowane przez przepisy konstytucyjne zwalniające transakcje z opodatkowania. Na przykład, sprzedaż książek jest wolna od podatku.

Isenção (zwolnienie podatkowe), przypadki, w których  określone prawo (nie konstytucja) zwalnia transakcje z opodatkowania.

Não-incidência pura e simples (transakcje nieregulowane przepisami prawa), przypadki, w których przepisów prawa po prostu nie stosuje się w danej transakcji.  

W niektórych przypadkach niewymagających wyjaśnień, rząd może przyznać anistia (amnestie). Anistias razem z hipóteses de não incidência tworzą exclusões do crédito tributário (przypadki, w których nie ma roszczenia podatkowego).

W jaki sposób wyliczana jest odpowiedzialność ICMS

W określonym czasie Companhia Polidora musi apurar (wyliczyć) swoją odpowiedzialność ICMS. Jest to proces trzystopniowy.

Po pierwsze, Companhia Polidora dodaje ICMS wykazany we wszystkich dokumentach podatkowych otrzymanych od swoich dostawców. Suma całkowita określana jako créditos de ICMS (ICMS strona ‘ma’, ICMS dochody) i przedstawia ICMS zapłacony przez dostawców firmy.

Potem, firma dodaje ICMS we wszelkich wystawionych przez siebie dokumentach podatkowych. Suma taka określana jest jako débitos de ICMS (ICMS wydatki, ICMS strona ‘winien’) i przedstawia podatek brutto ICMS, jaki firma jest dłużna.

W końcu przedsiębiorstwo odejmuje podatek od wydatków, by otrzymać faktyczną sumę podatku ICMS, nazywaną crédito tributário.

Terminologia używana tu może być trochę zawiła, ale przedstawione procesy są jasne.

Innymi słowy ICMS nazywany jest não-cumulativo (nie kumulujący), ponieważ rachunek każdego podatnika ICMS jest zawsze wyliczany przez odjęcie ICMS zapłaconego z góry przez innych podatników. Z innego punktu widzenia, jest to imposto sobre o valor agregado (podatek od wartości dodanej), ponieważ ostatecznie podatnicy płacą tylko ICMS od wartości    dodanej do produktu, mimo że jest ona wyliczona w sposób pośredni.

Informacje dodatkowe i oczywiście wyjaśnienie

Staram się być oryginalny w swoich artykułach, ale stworzenie oryginalnego wyjaśnienia dotyczącego odpowiedzialności w każdym artykule wykracza poza moje siły. Jednak jest ono konieczne: nie jestem bowiem ani prawnikiem, ani księgowym, ale zadowolonym z życia tłumaczem. Tekst ten należy zatem postrzegać nie jako wskazówki, w jaki sposób radzić sobie z ICMS, ale jako podręczny zestaw wiedzy terminologicznej dla tłumaczy mających problemy z tekstami o ICMS.