Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

1.3.2 Washback AT w NP

Powszechnie wiadomo, że testy o wysokim poziomie trudności, tzw. testy „high-stakes” 8 wpływają na zachowanie uczniów i nauczycieli, jak również na samoocenę i system wartości. Zachowanie może wpływać na decyzję o sposobie nauczania i kształcenia powtórkowego. Wynikiem takiego podejścia bywa nauczanie zorientowane bardziej na test niż na kompetencje. Negatywne oddziaływanie testów „high-stakes” można zmniejszyć, wprowadzając odpowiednią skalę oceniania.

AT sporządzona przez nauczyciela w formie testów o niskim stopniu trudności, tzw. testy „low-stakes”, mają też ogólne znaczenie w NP. Crooks (1988) jest zdania, że sprawdziany przeprowadzane w klasach pozytywnie wpływają na naukę, gdy nauczyciele podkreślają istotę pogłębiania wiedzy, negując powierzchowne uczenie się, opiniują uczniów, by im pomóc, a nie osądzić, korzystają z informacji zwrotnych, by skoncentrować uwagę uczniów nad samodoskonaleniem, określają wysokie, ale i osiągalne standardy, a także, gdy dokonują oceny według wymogów 9.W dodatku dobrze sporządzone testy powinny dawać uczniom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności podczas tłumaczenia w klasie. O ile uczeń otrzymuję informację zwrotną na temat wykonanego tłumaczenia, powinien być w stanie wyciągnąć wnioski z błędów i słabych punktów, zarówno swoich jak i kolegów z grupy, a także wiedzieć, jak udoskonalić kolejne tłumaczenia. Ponadto sporządzona przez nauczyciela AT przyczynia się do rozwoju komunikacji i wszechstronności ucznia, a także determinuje cele nauki. Ocena za tłumaczenie, która sprawiedliwie określa całokształt pracy, może być źródłem motywacji ucznia.

Ogólnie mówiąc, bierna nauka prowadzi do marnych wyników w AT i NP. Prawidłowe połączenie NP i AT może motywować uczniów i inspirować ich do działania. AT powinna bardziej zmierzać w kierunku kształcenia przyszłych tłumaczy niż oceniać ich kompetencje. Nie spieramy się o to, czy washback AT w NP jest korzystny, czy nie, lecz chcemy uwydatnić pozytywne jego aspekty, zmniejszając te negatywne dzięki rozwojowi NP i AT nadzorowanych przez wykładowcę. Korzyści płynące z oddziaływania AT na NP są ogromne. Krajowa Rada ds. Edukacji (The National Council on Measurement in Education), Amerykańska Federacja Nauczycieli (The American Federarion of Teachers) i Krajowe Towarzystwo ds. Kształcenia ( The National Education Association) przychylają się do wypowiedzi Sandersa „Ocenianie ucznia jest istotną częścią nauczania, a dobre nauczanie nie może istnieć bez dobrej oceny ucznia” (Sanders, et al., 1990: 30)10.

II. Kompetencje tłumacza

Rysunek 2: Części składowe komunikacyjnych umiejętności językowych w użyciu języka komunikacji według Lyle F. Bachman (Bachman, 2001 :85) 11