Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Powyższa propozycja oznaczała wprowadzenie minimalnych standardów proceduralnych dotyczących dostępu do pomocy prawnej nie tylko w sprawach transgranicznych, ale we wszystkich sprawach karnych w każdym z państw członkowskich.

Parlament Europejski poparł propozycję, wprowadzając do niej kilka następujących poprawek:

  • wszelkie środki powinny być w zgodzie z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej;
  • osoby podejrzane z upośledzeniem wzroku lub mające trudności z czytaniem powinny zostać ustnie poinformowane o swoich podstawowych prawach;
  • tłumacze zarejestrowani przez właściwe władze sądownicze powinni być ujęci w krajowym rejestrze tłumaczy;
  • zaniechanie dokonania oceny potrzeby zapewnienia podejrzanemu pomocy i powiadomienia o tym skutkuje nieważnością wszystkich dalszych czynności postępowania karnego, jeżeli zaniechania tego nie będzie można naprawić;
  • „Pouczenie o prawach podejrzanego” zostanie mu przekazane podczas pierwszego przesłuchania bez względu na to, czy odbywa się ono na posterunku policji, czy w innym miejscu;
  • co roku Państwa Członkowskie zobowiązane są do zebrania, m.in. od organizacji pozarządowych i międzyrządowych oraz organizacji zawodowych prawników i tłumaczy, oraz do przekazania Komisji informacji niezbędnych dla oceny i monitorowania niniejszej Decyzji Ramowej.

Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych przeprowadzi głosowanie nad dyrektywą w dniu 12 października 2005 roku.

Komisja w tym czasie przygotowuje ramowy program obejmujący sfinansowanie różnego rodzaju działań podejmowanych przez władze państw członkowskich oraz zbadanie instytucji i grup zawodowych związanych z sądownictwem (w tym tłumaczy sądowych) na rzecz współpracy w latach 2007-2013 [4]. Plan ten może kosztować ponad 300 milionów euro.

Wpływ na pracę tłumaczy

Szeroki zakres Programu haskiego, obejmujący wprowadzenie wielu zmian w dziedzinach sprawiedliwości, bezpieczeństwa i wolności zdaje się zapowiadać wzrost zapotrzebowania na usługi tłumaczeniowe. W zakresie wymiaru sprawiedliwości pojawią się nowe instrumenty i organizacje, takie jak Europejska Sieć Sądowa czy Eurojust.

Zaproponowana przez program bliższa współpraca organów ochrony porządku publicznego nieuchronnie doprowadzi do organizowania wielu międzynarodowych konferencji i spotkań właściwych władz i organów, takich jak policja, izby adwokackie, lekarze medycyny sądowej, radcy prawni, dyrektoriaty ds. imigracji i podobnych. Ten rodzaj współpracy będzie miał duży wpływ na pracę tłumaczy ustnych.

W podobny sposób zwiększy się liczba zleceń na tłumaczenia pisemne. Władze i organy pragnące poszerzyć swoją współpracę będą wymieniać się informacjami w wielu językach, często w innych niż te, w których dane informacje były zgromadzone i przechowywane.

Ponieważ dominującymi językami UE są angielski, francuski i niemiecki, można zaryzykować stwierdzenie, że większość dodatkowych tłumaczeń będzie raczej wykonywana na te języki niż z nich na inne.

---

[4] Com (2005) 122 końcowy.