Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Kolejna krótka dygresja, tym razem na temat czeków

Czek zwany jest saque (poleceniem wypłaty) wobec konta bankowego. Na przykład, Kowalski posiada konto w jakimś banku i pisze do niego wiadomość mówiącą o konieczności zapłacenia okazicielowi czeku, określonej trzeciej osobie lub samemu Kowalskiemu pewną sumę pieniędzy i potrącić kwotę wypłaconą z jego salda. To jest właśnie polecenie wypłaty.

W teorii, Kowalski może wypłacić pieniądze z konta w banku lub uzyskać je od innej osoby – jego klienta, na przykład. W praktyce, w dzisiejszych czasach ludzie wybierają pieniądze zazwyczaj z własnych kont bankowych i używają do tego celu znormalizowanego typu polecenia wypłaty, zwanego cheque (czek).

Według brazylijskiego prawa te czeki to saques à vista (traty płatne a vista). Oznacza to, że od banku wymaga się honorowania czeku, kiedy zostaje on przedstawiony do realizacji. W praktyce jednakże często wystawiamy czek z zastrzeżeniem, że będą one apresentados para pagamento (przedstawione do realizacji) w ustalonym później terminie. Wiele banków dyskontuje takie czeki w ten sam sposób, jak dyskontują weksel.

W Brazylii noszą one nazwę cheques pré-datados. Ta operacja nie jest chroniona prawnie: jest to zaledwie porozumienie pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, w którym bank dłużnika nie ma udziału. Jeśli czek jest przedstawiony do realizacji w terminie wcześniejszym niż ustalona data, od banku wymaga się honorowania tego czeku, a sacador (wystawca czeku) nie może nic innego uczynić w tej sprawie. Jeśli wystawca nie posiada funduszy, czek zostanie potraktowany jak każdy inny, który nie może być honorowany z powodu braku środków. Zostanie on devolvido (zwrócony) deponentowi.

Banki brazylijskie nie zwracają wypłaconych czeków. Czek jest devolvido, ponieważ nie był honorowany. Znaczek na odwrocie musi potwierdzać, czy były to fundusze honorujące czek. Jeśli Kowalski wystawia czek, a podpisuje go Kwiatkowski, czek ten zostanie devolvido por diferença de assinatura (zwrócony ze względu na błędny podpis), ale także znaczek musi stwierdzać, czy został on pokryty. Wiecie, tak na wszelki wypadek.

Jak przetłumaczyć cheque pré-datado? W Zjednoczonym Królestwie nazywają się one czekami z późniejszą datą wystawienia, banki w Stanach Zjednoczonych nazywają je czekami z wcześniejszą datą wystawienia. Czek z wcześniejszą datą wystawienia byłby oczywiście czekiem opatrzonym datą wcześniejszą od tej, kiedy został on właściwie wydany.

Wszystko to świadczy o tym, że czeki mogą być oprotestowane, i często rzeczywiście są. Dzieje się tak po dwukrotnym zwrocie czeku przez bank.

Koniec dygresji nr 2. Powróćmy do działalności gospodarczej.

Concordatas (porozumienie, ugoda)

Aby zapobiec upadkowi, firma w dołku finansowym może pedir concordata (złożyć wniosek o ugodę). Jest to tzw. concordata preventive (ugoda prewencyjna). Według ugody na styl brazylijski, właściciel utrzymuje kontrolę nad działalnością handlową pod nadzorem mianowanego przez sąd comissário (inspektora, nadzorcy). Na dodatek dane jest firmie więcej czasu na spłacenie długów i ogólne zmniejszenie wielkości jej zobowiązań. Podczas prazo da concordata (trwania ugody) sąd może uznać dłużnika za bankruta w każdym czasie. W niektórych przypadkach bankrut jest w stanie przekonać sąd o przekształceniu upadłości w ugodę, która nosi nazwę suspensiva (zawieszenia).