Czytelnia

b)      Moduł teoretyczny: analiza teorii i metodologii w dziedzinie translatoryki i ich zastosowane w przekładzie praktycznym, np.: bieżące pomysły i rozumowanie we współczesnej teorii translacji (teoria skoposu i polisystemów); pojęcia z teorii literatury (np. tłumacz jako „autor", intertekstualność i heteroglosja); rozwój historyczny dziedziny translatoryki. Teoria krytyczna i stylistyczna mogą również stanowić moduły obejmujące analizę języka i rodzaju tekstu w literaturze poprzez użycie środków takich jak metafora czy powtórzenie.

c)      Moduły fakultatywne w dziedzinie literatury i kultury, obejmujące teksty z różnych gatunków literackich (np. literatura kobieca, dramat, literatura współczesna i historyczna) oraz analizę problemów dotyczących przekładu tekstów literackich, które mogą mieć wiele różnic kulturowych i lingwistycznych w porównaniu z kulturą i ojczystym językiem studenta.

d)      Warsztaty prowadzone przez profesjonalnych tłumaczy i obejmujące tematy takie jak: czytelnicy, wydawnictwa, streszczenia, poprawianie i edytowanie.

e)      Prace pisemne, które mogą obejmować rozbudowane eseje oparte na dziedzinie translatoryki, rozbudowane ćwiczenia translacyjne i sprawozdania/analizy tekstów lub krytyczna ocena wcześniej przetłumaczonego tekstu.

Jak już wcześniej wspomniano, pomimo podejścia naukowego lub badawczego, celem trzeciej kategorii szkoleń w zakresie tłumaczenia literackiego jest zaznajomienie studentów z aspektem zawodowym tłumaczenia.

Tak więc, ten rodzaj programu może obejmować warsztaty - jak pokazano w opisie modułu powyżej - podczas których analizuje się możliwości rozwoju zawodowego i różne tendencje, jak również cechy tej branży, takie jak kwestie dotyczące etyki, kodeksu postępowania, praw autorskich itd.

Ważne jest więc, aby zawodowy aspekt danego kursu był przedstawiony przez profesjonalnych tłumaczy, którzy mogą nawiązać do kryteriów tej branży w prezentacjach i dyskusjach.

Przykładem może tu być Uniwersytet East Anglia, który organizuje każdego roku serię profesjonalnych warsztatów dla studentów tłumaczenia literackiego na studiach magisterskich (oraz translacji stosowanej).

W 2008 roku program warsztatów obejmował tematy związane z procesem przekładu literackiego, jak np. tłumaczenie poezji czy literatury dziecięcej. Poruszony został też profesjonalny aspekt tłumaczenia literackiego przedstawiony przez Rosa Schwartza, pracującego na umowy- zlecenia jako tłumacz oraz będącego kierownikiem biura tłumaczeń.

Studenci przekładu literackiego są również zapraszani na prezentacje przeznaczone dla studentów kierunku translacji stosowanej i obejmujące tematy takie, jak napisy do filmów czy użycie narzędzi tłumaczenia wspomaganego komputerowo w sektorze publicznym i handlowym.

Nauczanie tłumaczenia literackiego czy szkolenie tłumaczy literackich?

Pomimo że studenci kierunków związanych z tłumaczeniem byli tradycyjnie „nauczani", a nie „szkoleni" w szkolnictwie wyższym, to od kilku lat widoczna jest rosnąca tendencja, aby odnosić się do kształcenia w zakresie przekładu jako do „szkolenia tłumaczy".