Czytelnia

a) brak zaufania: z jakichś powodów czytelnik nie ufa osobie piszącej wniosek, jej organizacji lub ogólnie członkom danego zawodu.  

b) brak zapotrzebowania: czytelnik nie dostrzega problemu.

c) brak chęci: czytelnik dostrzega problem, ale nie uważa go za wystarczająco istotny, aby się nim przejmować.

d) brak krytycznej sytuacji: czytelnik dostrzega problem i chciałby go rozwiązać, ale w danym momencie ma inne priorytety.

e) brak wartości: czytelnik dostrzega problem i chciałby go rozwiązać, ale nie uważa, że proponowane rozwiązanie zagwarantuje odpowiedni zwrot z inwestycji (Bowman i Branchaw, 1992).

Poniższa lista trafnie przedstawia różnice pomiędzy pożądanymi a niepożądanymi wnioskami. Przygotowując oczekiwany wniosek istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że zostanie on odrzucony z powodów (b) i (c).

Naturalnie postrzeganie czytelnika zależy od szczegółowości i niedwuznaczności Wymagań Dotyczących Wniosków. Dotyczy to również przypadku (d). „Brak zaufania” może wystąpić niezależnie od tego, czy wniosek jest pożądany, czy nie.  

Poza tym, przydatna może okazać się poniższa, bardziej szczegółowa lista możliwych powodów odrzucenia wniosku.

1. Wnioskodawca nie zaprezentował pełnego zrozumienia problemu.
2. Wniosek nie dotarł przed terminem ostatecznym.
3. Informacje wspomniane w Wymaganiach Dotyczących Wniosków nie zostały dostarczone.
4. Cele nie zostały odpowiednio zdefiniowane.
5. Wniosek został skierowany do nieodpowiedniego odbiorcy.
6. Procedury oraz metodologia nie zostały wyszczególnione.
7. Ogólny wzór był wątpliwy.
8. Wniosek nie zawierał dowodu na zamiar spełnienia wszystkich wymagań i warunków wyszczególnionych w Wymaganiach Dotyczących Wniosków.
9. Szacowane koszty okazały się nierealistyczne: zbyt wysokie lub zbyt niskie.
10. Życiorysy kluczowych pracowników były nieodpowiednie.
11. Personel nie miał doświadczenia bądź wymaganych kwalifikacji.
12. Wniosek został źle napisany, a informacje w nim nieodpowiednio uporządkowane.  
13. Wniosek nie był zgodny ze wzorem organizacyjnym określonym w Wymaganiach Dotyczących Wniosków.
14. Ukończony wniosek nie był atrakcyjny.
15. Wniosek nie dostarczył pewności, iż terminy ostateczne zostaną zachowane.
16. Istotne dane nie zostały załączone.
17. Wnioskowane możliwości nie były odpowiednie.
18. Wniosek nie pokazał, że niezbędne wyposażenie i obiekty były dostępne.
19. Zaproponowany harmonogram był nierealistyczny.
20. Wniosek nie zawierał informacji o organizacji, która go złożyła (Bowman & Branchaw, 1992).

Wspomnieliśmy, jak istotne jest, aby wniosek został dobrze zredagowany.