Czytelnia

•    Określenie Zakresu
•    Rozbieżność
•    Cel
•    Środki
•    Wzmianka o Poprzednim Badaniu
•    Osiągnięcia
•    Korzyści
•    Zakres Posiadanych Kompetencji
•    Znaczenie Wniosku

Pierwszym posunięciem w większości analizowanych wniosków było określenie zakresu, w którym zawiera się badanie. Zgodnie z tym, można wyróżnić dwa typy zakresów, z których przynajmniej jeden został zastosowany:

•    „zakres rzeczywisty”, np.: w jakich ramach zawiera się zaproponowany projekt poza obszarem badania;
•    zakres badań, czyli zakres badania w obrębie dziedziny lub dziedzin, które obejmuje projekt.

Rozbieżność wskazuje na istnienie braku wiedzy lub problemu związanego z dziedziną. Rozbieżność jest bardzo bliska kolejnemu posunięciu wskazanemu przez Swalesa, znanego pod nazwą „określenia niszy”. Tak samo jak określenie zakresu, rozbieżność może zostać umieszczona w „zakresie rzeczywistym” (np.: problemy środowiskowe, handlowe lub finansowe) albo w zakresie badań (np.: wskazując na coś znanego, nieznanego lub coś, co musi zostać poznane).

Istotnym aspektem tego posunięcia jest umieszczenie własnej pracy w zgodności z zakresem. Badacz musi być nowatorski, jednak wnioskowane badanie musi pozostać w granicach wyznaczonego zakresu. Cytowanie źródeł znacznie pomaga w rozwiązaniu tego dylematu.

Kolejnym posunięciem jest wyznaczenie krótkoterminowego lub długoterminowego celu badania. W zależności od jego sformułowania, obecny będzie element rzeczywisty lub może dominować element zakresu badań. Środki wyznaczają sposób osiągnięcia celu. To posunięcie opisuje metody, procedury, plany działania oraz zadania, prowadzące do jego osiągnięcia.

Wzmianka o poprzednim badaniu składa się z raportu oraz odesłania czytelnika do wcześniejszego badania z tego zakresu, poprzez wnioskodawcę lub inne osoby.

Dzięki osiągnięciom, wniosek przedstawia przewidywane rezultaty, wnioski oraz wyniki badania.
Korzyści obejmują zamierzone lub planowane wyniki badania, przedstawione pod kątem ich użyteczności i wartości dla świata zewnętrznego, badania, oraz jego dziedziny samej w sobie.

Zakres posiadanych kompetencji wprowadza grupę badawczą lub jej odpowiedzialnych członków. Zakłada, że grupa badawcza jest wykwalifikowana, doświadczona i zdolna do przeprowadzenia zadań, które oferuje.

Znaczenie wniosku stanowią jego cele, przewidywane wyniki lub zakres, jako szczególnie istotne lub aktualne, potrzebne lub pilne w związku z zakresem rzeczywistym bądź zakresem badawczym. 

Niezależnie od siły przekonywania wniosku, może on zostać odrzucony. Ogólnie rzecz biorąc, wnioski są odrzucane z następujących powodów: