Czytelnia

Wymienionymi przez niego „innymi językami" były głównie greka, arabski, syryjski i perski. Mówimy o czasach, kiedy takie słowa jak „alkohol", „horyzont", „massage", „zero" i wiele innych były uważane przez niektórych ludzi jako trudne terminy techniczne, teraz mamy już następne trudne słowa.

1 Tutaj znajduje się część definicji Davida Crystala na słowo "syntagmatyczny" w A Dictionary of Linguistics and Phonetics (Słownik językoznawstwa i fonetyki), s. 300: „Związki pomiędzy częściami (syntagmami) są ogólnie nazywane związkami syntagmatycznymi. Zbiory syntagmatycznie powiązanych ze sobą podjednostek są często określane jako STRUKTURY... Związki syntagmatyczne mogą istnieć na wszystkich poziomach analizy."

2 Chiu and Björn Jernudd and Technological Problems and Language Management for Internet Language Professionals in Hong Kong autorstwa Charlotte To i Björn Jernudd.

3 http://language.home.sprynet.com/lingdex/chinmed.htm#totop

4 Chiu i Jernudd, w Chan Sin-wai, s. 104.

5 To i Jernudd, w Chan Sin-wai, s. 124.

 6 Tłumaczenie maszynowe i przy pomocy komputera: a New Way of Translating? autorstwa Olivii Craciunescu, Constanzy Gerding-Salas, and Susan Stringer-O'Keeffe, znalezione:
http://www.accurapid.com/journal/29computers.htm  
Recenzentowi myśli, że ta szczegółowa i zrównoważona praca zasługuje na upowszechnienie, ponieważ w ciągu dziesięcioleci tylko mały odsetek (niewiele więcej niż 1%) tekstów do tłumaczenia okazała się wykonalna przy pomocy metod MT i ten odsetek nie wykazuje tendencji do zmiany w najbliższej przyszłości.

Jak pokazuje rozdział I książki Chan Sin-waia, zwolennicy MT nie stracili w przeciągu lat tendencji do przechwalania się siłą swojej teorii krytykując jednocześnie tłumaczy. Ta praca wyjaśnia również powód tego krytykanctwa (możliwe, że również stale napływających do MIR środków finansowych). Są nim analitycy rynkowi, którzy dają się zwodzić wizji przyszłego zdobycia dużego udziału w rynku.

7 Chan Sin-wai, s. viii.

8 Ten i cztery następne wspomniane fragmenty pochodzą ze s.185-86 pracy prof. Almberg w Chan Sin-wai.

9 Prof. Étiemble przedstawia ten problem na s.114-17 swojego dzieła L'Écriture.

10 Dr Brown przytacza ten fragment na stronach 13-14, prawie na początku swojej książki.  Jak już wspomniane, Steven Pinker umieszcza to w swoim końcowym podsumowaniu na końcu swojej pracy The Language Instinct, strona 430.

11 Luther, s. 15.

12 Sung, s. 238, 239, 216.

13 Marnae Ergil: Attentions in the English Translation of Traditional Chinese Medicine, dostępne on-line na: http://www.sotcm.com/ATTENTIONS.htm