Czytelnia

4. ZAKOŃCZENIE

Podsumowując należy stwierdzić, że korpusy językowe pozwalają nie tylko określić parametry statystyczne, zwłaszcza częstość wystąpień wyrazów lub wyrażeń w tekstach, ale pokazują także bezpośrednie konteksty językowe, wskazujące na typowe sposoby użycia. Dlatego też wzbogacają one niejako materiał słownikowy, który jest z konieczności ograniczony do najczęstszych cytatów lub ilustracji tekstowych, nierzadko wciąż tworzonych w oparciu o intuicję leksykografa.

Choć słowniki ma chyba każda osoba ucząca się języka obcego, wiedza na temat wykorzystania korpusów jest zbyt mała, a i sam dostęp do nich jest ograniczony. Ponieważ jednak korpusy językowe zawierają niezwykle cenny z punktu widzenia dydaktyki języka obcego autentyczny materiał językowy, którego przeszukiwanie rozwija umiejętności analityczne, warto uświadamiać zalety korpusów zarówno dorosłym, jak nastoletnim użytkownikom języka. Wydaje się, że przyniesie to w przyszłości wymierne efekty.

LITERATURA

1. Hunston S. Corpora in Applied Linguistics. Cambridge University Press 2002.
2. Kennedy G. An Introduction to Corpus Linguistics. Longman 1998.
3. Lewandowska-Tomaszczyk B (red.). Podstawy językoznawstwa korpusowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2005.
4. McEnery T, Wilson A. Corpus Linguistics. Edinburgh University Press 1996.
5. McEnery T, Xiao R, Tono Y. Corpus-Based Language Studies. An Advanced Resource Book. Routledge 2006.
6. Ooi V. Computer Corpus Lexicography. Edinburgh University Press 1998.
7. Piotrowski T. Językoznawstwo korpusowe - wstęp do problematyki. W: Gajda S. Językoznawstwo w Polsce. Stan i perspektywy. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2003.
8. Podhajecka M. Kilka uwag o wykorzystaniu zasobów internetowych do analiz korpusowych języka. Język Polski, vol. 86(5) 2006, s. 338-347.
9. Sinclair J. Corpus, Concordance, Collocation. Oxford University Press 1991.
10. Summers D (red.). Longman Dictionary of Contemporary English. Longman 2003.
11. Tribble C. Concordancing and an EAP Writing Programme. CAELL Journal, vol. 1(2) 1990, s. 10-15.

LANGUAGE CORPORA - HOW CAN THEY HELP IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING?
Summary. Language corpora are huge collections of text, which are today used widely, for instance, in lexicography and applied linguistics. Despite some obvious didactic advantages that they offer, language corpora are not popular among foreign language learners. In the present paper I therefore discuss the features of one of the most significant corpora of English, the British National Corpus, and by using selected examples I show simple ways of solving linguistic problems by drawing on the corpus resources.