Czytelnia

Dzięki opcji wyszukiwania kolokacji możemy więc stwierdzić, że w korpusie najwyższą frekwencję ma public backlash (F 10), niższą natomiast political backlash (F 5); że w angielszczyźnie współczesnej używa się wyrażenia Ulegał abortion (F 15), ale nie legał abortion (F 0) itd.

Korpusy umożliwiają także m.in. porównanie środków synonimicznych i antonimicznych. Przykładowo, as far as I know (F 216) ma podobny zakres znaczeniowy, co wyrażenie to my knowledge (F 85), injured (F 3170) traktuje się tradycyjnie jako synonim wounded (F 1627), a antonimem victory (F 5548) jest defeat (F 3585).

Warto przy tym pamiętać, że niektóre słowoformy mogą funkcjonować jako różne części mowy, co mogą odzwierciedlać dane frekwencyjne. Przykładowo, defeat może w niektórych kontekstach oznaczać rzeczownik, a w innych - czasownik. W oparciu o materiał korpusowy można sprawdzić zarówno konteksty, jak i frekwencję parałelnych wyrazów i wyrażeń, które często wykazują spore rozbieżności. Okazuje się bowiem, że wyrazów bliskoznacznych wcale nie cechuje ani pełna wymienialność kontekstowa, ani identyczna dystrybucja w tekście.

Jak już wspomniałam, korpusy umożliwiają także rozwiązanie problemów językowych i weryfikację hipotez. Załóżmy więc, że chcemy sprawdzić, czy częstszym ekwiwalentem dla polskiej frazy specjalistyczna wiedza jest w angielszczyźnie specialist knowledge, czy specialised knowledge. Okazuje się, że wyrażenie specialist knowledge (F 83) ma znacznie wyższą frekwencję niż specialized knowledge (F 13) lub specialised knowledge (F 29), dzięki czemu uzyskujemy informację o użyciu konkretnego wzorca leksykalnego.

Rys4

Rys. 4. Konkordancje dla wyrażenia specialist knowledge

Praca z korpusem wyraźnie rozwija nasze umiejętności analityczne, co z kolei przyczynia się do podniesienia naszej kompetencji w zakresie języka obcego. Wszystko to zawdzięczamy programom konkordancyjnym, które - według Tribble'a (1990: 11) - „make the invisible visible". Bez zaawansowanych technologii komputerowych umożliwiających automatyczne przetwarzanie tekstu wyszukiwanie elementów językowych byłoby znacznie mniej efektywne.

3.3. Ocena wyników

Jak wynika z przedstawionych powyżej przykładów, dla osób uczących się języka obcego korpus może stanowić użyteczny materiał dydaktyczny, ponieważ jest on komplementarny wobec źródeł słownikowych. Jak wiadomo, użycie wyrazów hasłowych w słownikach tradycyjnie ilustrują przykłady użycia, które pokazują dany wyraz w środowisku tekstowym. Z tej perspektywy można więc postrzegać korpus jako wielotysięczny zbiór cytatów, które zapewniają nam ogląd rzeczywistego użycia języka.

Choć nie wszystkie konteksty w materiałach korpusowych okażą się typowe czy choćby interesujące z punktu widzenia wariancji języka, analiza konkordancji pozwoli nam z całą pewnością określić, czy dane konstrukcje leksykalne i składniowe istnieją we współczesnym języku angielskim, czy są one nienaturalne, czy też nie występują wcale.