Czytelnia

Po wybraniu określonej procedury, program pokazuje linie konkordancyjne ze słowem kluczowym w pozycji centralnej. Konkordancje możemy następnie przejrzeć, szukając wśród nich interesującego nas wystąpienia kontekstowego czy wzorca leksykalnego (np. human knowledge, clear-cut knowledge czy exchange of knowledge).

Co ciekawe, choć w słownikach znaleźć można informację, że knowledge jest rzeczownikiem niepoliczalnym, wśród przykładów korpusowych pojawiają się wystąpienia z przedimkiem nieokreślonym wskazujące na rzeczownik policzalny (np. a knowledge ofwhat has been accepted lub a knowledge of the body structure). W BNC można się także natknąć na równie nietypową formę liczby mnogiej tego rzeczownika (knowledgeś).

Rys2

Rys. 2. Konkordancje dla słowoformy knowledge

W razie potrzeby, stosunkowo wąski kontekst można też rozszerzyć do tekstu długości paragrafu wybierając opcję na pasku narzędzi. Można także m.in. sprawdzić źródło, z którego pochodzi dana próbka tekstowa. Jest to opcja niezwykle użyteczna, gdy zależy nam na określeniu gatunku czy stylu tekstu, z którego pochodzi dana forma.

3.2. Wyszukiwanie fraz

Innym sposobem wykorzystania materiału korpusowego jest wyszukiwanie fraz (ang. phrase ąuery) oraz kolokacji (ang. collocation ąuery). Przy związkach wyrazowych warto pamiętać, iż program traktuje spację jako znak, więc może nie wyszukać frazy laughing stock, jeśli napiszemy ją razem.

Co może nam dać wyszukiwanie fraz czy kolokacji w korpusie? Spójrzmy na jeden prosty przykład. Załóżmy, że chcemy znaleźć angielskie ekwiwalenty wyrażenia mieć wielką nadzieję. Longman Dictionary of Contemporary English (2003), dla przykładu, proponuje takie konstrukcje rzeczownikowe, jak be fuli of hope oraz have high/great hopes, a także konstrukcję czasownikowąI'm hoping.

Gdy jednak wyszukamy słowoformę hope w korpusie, okazuje się, iż znajdziemy tu nie tylko konstrukcję have great hope (z rzeczownikiem hope w liczbie pojedynczej, nie mnogiej), ale też dość często stosowaną konstrukcję (to) sincerely hope (F 63), której nie odnotowano w słowniku. Przykład konkordancji przedstawia rysunek 3 poniżej.

Rys3

Rys. 3. Konkordancje dla wyrażenia to sincerely hope

Różnica między opcją wyszukiwania fraz i kolokacji polega na tym, że w pierwszym przypadku program wyszukuje wyłącznie określony ciąg znaków (np. on the coasf), natomiast w przypadku kolokacji uzyskujemy wyniki, w których pojawiają się wszystkie elementy kolokacji (np. elementy on oraz coast, często nie następujące po sobie linearnie, jak w przypadku wyrażenia on the Pacific Coast).