Czytelnia

ATA ma członkostwo Międzynarodowej Federacji Tłumaczy – Fédération Internationale des Traducteurs (FIT).

Program certyfikacji

Aby umożliwić tłumaczom zaświadczenie, że spełniają profesjonalne standardy, ATA ustaliła system certyfikacji, opierający się na pisemnym egzaminie. Po jego zdaniu tłumacze otrzymują certyfikat potwierdzający ich kompetencje translatorskie w obrębie danej pary języków, z uwzględnieniem języka wyjściowego i docelowego (np. z języka angielskiego lub na język angielski).

Zgodnie z wybranymi informacjami na stronie internetowej ATA, certyfikat Stowarzyszenia:

  • jest sprawdzianem kompetencji zawodowej tłumaczy w zakresie danej pary języków
  • dostępny jest kandydatom, którzy posiadają potrzebne kwalifikacje do przystąpienia do egzaminu i mogą je wykazać na podstawie wykształcenia i doświadczenia
  • przyznawany jest kandydatom, którzy zdadzą przeprowadzony w warunkach kontrolowanych egzamin, z użyciem pomocy naukowych i notatek
  • zobowiązuje tłumaczy do ciągłego rozwijania kompetencji zawodowych przez kontynuację edukacji

Wszyscy kandydaci ubiegający się o certyfikat muszą być członkami Stowarzyszenia co najmniej cztery tygodnie i spełniać Wymagania Wstępne (Eligibility Requirements), opisane poniżej. Z chwilą potwierdzenia predyspozycji przez ATA kandydaci muszą zdać Egzamin na Certyfikat.

Wymagania wstępne

Przed zgłoszeniem do egzaminu wszyscy kandydaci muszą spełnić i poświadczyć wymogi w zakresie edukacji i doświadczenia zawodowego. Wszyscy ubiegający się muszą dodatkowo podpisać oświadczenie, że zapoznali się z Kodeksem Etyki Zawodowej i Praktyk Biznesowych (Code of Professional Conduct and Business Practices) ATA i zobowiązują się go przestrzegać.

Formuła oświadczenia dostępna jest na stronie: http://www.atanet.org/certification/eligibility_requirementsform.php

Uzyskany certyfikat jest ważny tak długo, jak długo osoba pozostaje członkiem ATA, prezentując dobrą postawę etyczną i spełniając wymagania ustawicznego kształcenia.

Wymagania ustawicznego kształcenia

W celu zachowania ważności certyfikatu, członkowie muszą zdobywać i gromadzić dokumentację potwierdzającą ich osiągnięcia w ciągłej edukacji, zgodnie z zasadami ATA. W ciągu trzech lat muszą zebrać dokumentację 20 godzin dalszego kształcenia.

Pierwsze sprawozdanie takiej dokumentacji miało miejsce w 2007 roku. Oprócz tego, wszyscy nowo certyfikowani członkowie muszą w pierwszym okresie po uzyskaniu zaświadczenia ukończyć godzinne zajęcia z etyki, przez uczestnictwo w warsztatach towarzyszących corocznej konferencji lub dostępnych on-line.